Hoppa till innehåll

Verkställande av lagen om skyddet för visselblåsare

Utgivningsdatum 5.12.2022 13.15
Pressmeddelande

Riksdagen godkände vid sitt plenum den 2 december 2022 regeringens proposition med förslag till lag om skydd för personer som rapporterar om överträdelser av Europeiska unionens lagstiftning och den nationella lagstiftningen (den s.k. lagen om skyddet för visselblåsare) samt till lagar som har samband med den (RP 147/2022 rd, AjUB 17/2022 rd).

I lagen om skyddet för visselblåsare föreskrivs om en ny uppgift för justitiekanslersämbetet som centraliserad rapporteringskanal för rapportering av missbruk. Justitiekanslern skickade den 2 december 2022 ett brev till ministerierna om tillsynsmyndigheternas skyldigheter vid verkställigheten av lagen om skyddet för visselblåsare och om den centraliserade rapporteringskanalens verksamhet. Lagen kommer att träda i kraft exceptionellt snabbt varför justitiekanslern påskyndade de behöriga myndigheternas förberedelser inför lagens ikraftträdande.