Hoppa till innehåll

Statistiken för 2023 publicerad

Utgivningsdatum 19.2.2024 8.15
Pressmeddelande

Under 2023 inkom 1 668 klagomål till justitiekanslern i statsrådet och 1 862 klagomål avgjordes. År 2022 lämnades 1 654 klagomål in till justitiekanslersämbetet och 1 734 klagomål avgjordes.

Som en del av övervakningen av domstolar granskade justitiekanslersämbetet 4 046 straffdomar. På basis av granskningen undersöktes 85 ärenden. Som ett resultat av avgörandena väcktes ett åtal och gavs 14 anmärkningar och 73 uppfattningar.

Utöver klagomål inleddes även 984 ärenden med anknytning till övervakningen av den verksamhet som bedrivs av advokater, offentliga rättsbiträden och rättegångsbiträden med tillstånd.

Som ett led i förhandsövervakningen av statsrådets beslutsfattande granskades 1 513 ärenden som behandlats vid statsrådets allmänna sammanträde och 418 ärenden som behandlats vid föredragning för republikens president. En begäran om korrigering framfördes i 344 ärenden, dvs. korrigering gjordes i 18 procent av ärendena. Av de ärenden där korrigering begärdes var 70 procent rättsliga ärenden. År 2023 undersöktes 88 begäran om utlåtande om lagstiftningsförslag och i 11 fall gjordes en förhandsgranskning av utkastet till lagstiftning. 

Antalet ärenden som inleddes på eget initiativ 2023 var 24.

Till justitiekanslersämbetets centraliserade externa rapporteringskanal lämnades år 2023 sammanlagt 66 rapporter enligt visselblåsarlagen. I 14 fall överfördes rapporten för utredning till behörig myndighet. Justitiekanslersämbetet sammanställer en rapport till Europeiska kommissionen om de uppgifter om åtgärder som de behöriga myndigheterna rapporterat om.

Mer information

Tuula Snabb, registrator, tfn 0295 162 532, [email protected]

Tuula Majuri, kanslichef, tfn 0295 162 503, [email protected]

Statistik för 2023 (pdf)