Hoppa till innehåll

Statistiken för 2022 publicerad

Utgivningsdatum 20.2.2023 10.44
Pressmeddelande

Under 2022 inkom 1654 klagomål till justitiekanslern i statsrådet och 1862 klagomål avgjordes. År 2021 lämnades 2304 klagomål in till justitiekanslersämbetet och 2373 avgjordes. Förändringen i det antal klagomål som lämnas in årligen förklaras av att antalet klagomål kopplade till covid-19 har minskat, av att registreringspraxis i ärendehanteringssystemet granskats och av den nya lag om fördelningen av åligganden mellan justitiekanslern i statsrådet och riksdagens justitieombudsman som trädde i kraft den 1 oktober 2022. I enlighet med den nya lagen överfördes flera de ärenden som inkommit till justitiekanslern till justitieombudsmannen för behandling.

Som en del av övervakningen av domstolar granskade justitiekanslersämbetet 4016 straffdomar. Baserat på granskningen togs 88 ärenden upp till undersökning. Som ett resultat av avgörandena gavs 37 anmärkningar och 52 uppfattningar.

Utöver klagomål inleddes även 746 ärenden med anknytning till övervakningen av den verksamhet som bedrivs av advokater, offentliga rättsbiträden och rättegångsbiträden med tillstånd.

Som ett led i övervakningen av statsrådet granskades 1812 ärenden som behandlats vid statsrådets allmänna sammanträde och 434 ärenden som behandlats vid föredragning för republikens president. År 2022 gavs 106 utlåtanden om olika författningsförslag och om övriga ärenden samt gjordes 39 förhandsgranskningar av lagförslag.

Antalet ärenden som inleddes på eget initiativ 2022 var 30.

Mer information

Tuula Snabb, registrator, tfn 02951 62 532, [email protected]

Tuula Majuri, kanslichef, tfn 02951 62522, [email protected]