Hoppa till innehåll

Skyldighet att besvara förfrågan

Diarienummer: OKV/279/1/2014
Givet: 1.9.2015
Beslutsfattare: biträdande justitiekansler
Föremål för ärendet: kommunförvaltningen
Åtgärd: uppfattning

Klaganden hade skickat ett e-postmeddelande 4.12.2013 till stadens tjänsteman och fått tjänstemannens svar 10.12.2013. I klagandens e-postmeddelande 11.2.2014 till  stadsdirektören, biträdande stadsdirektören och bildningsväsendets jurist hade klaganden hänvisat till tjänstemannens svar, kritiserat det och ansett att hon inte godkände tjänstemans förklaringar. Klaganden hade i sitt klagomål kritiserat att hon inte fått svar på sitt e-postmeddelande 11.2.2014.

Av stadens utredning framgick att enligt stadens åsikt hade klaganden fått svar på sin förfrågan och att det inte framkommit sådana omständigheter som inte tidigare besvarats. Staden beklagade dock att klaganden inte överhuvudtaget fått något svar på förfrågan 11.2.2014.

Biträdande justitiekanslern ansåg att en myndighet och tjänstemän ska enligt lagen inom en skälig tid besvara sakliga och tillräckligt specificerade förfrågningar. Myndigheten och tjänstemännen ska åtminstone kortfattat konstatera varför de inte anser det behövligt att besvara ärendet i större omfattning. En myndighet får från fall till fall pröva hur omfattande och ingående svar som krävs med anledning av en förfrågning.  Vid behov kan myndigheten också hänvisa till sina tidigare svar.

Biträdande justitiekanslern uppmärksammade staden på den skyldighet som föreskrivs för myndigheter och tjänstemän i förvaltningslagen att inom skälig tid besvara sakliga och tillräckligt specificerade för-frågningar.