Hoppa till innehåll

Patienternas språkliga rättigheter måste beaktas

Diarienummer: OKV/1327/1/2016
Givet: 4.9.2017
Beslutsfattare: biträdande justitiekansler
Föremål för ärendet: hälso- och sjukvården
Åtgärd: uppfattning

Biträdande justitiekanslern tog ställning till de språkliga rättigheterna vid användningen av det nationella hälsoarkivet Kanta och fäste social- och hälsovårdsministeriets uppmärksamhet på de synpunkter angående patienthandlingars språk som han anförde.

Klaganden ansåg att rätten till patienthandlingar på eget språk inte tillgodoses i Kanta-tjänsten, eftersom patienthandlingar som är på finska i det elektroniska arkivet sällan översätts till svenska. Handlingarna införs i arkivet på det språk som har använts i vårdenheten.

Enligt språklagen ska en tvåspråkig myndighet betjäna allmänheten på finska och svenska. Biträdande justitiekanslern ansåg att kvaliteten på servicen dock inte får försämras till följd av det språk som klienten vill använda. Han ansåg att den i förvaltningslagen avsedda behöriga servicen innebär bland annat att svenskspråkiga kunder kan ta hand om sina ärenden på sitt modersmål. Enligt lagen om patientens ställning och rättigheter har var och en inom gränserna för de resurser som vid respektive tidpunkt står till hälso- och sjukvårdens förfogande rätt till hälso- och sjukvård av god kvalitet.

Enligt biträdande justitiekanslern ska patientens rättigheter tryggas med behörig tolkning och översättning. Han ansåg det dock inte motiverat ur perspektivet tryggande av tillräckliga hälsovårdstjänster att fördela resurser som finns till buds inom hälsovården för regelbunden översättning av alla patienthandlingar till patientens språk.