Hoppa till innehåll

Myndighetschefens osakliga uppträdande och språkbruk vid Datainspektionen på Åland

Diarienummer: OKV/3384/10/2021
Givet: 21.11.2022
Beslutsfattare: biträdande justitiekansler
Föremål för ärendet: övriga myndigheter och andra som sköter offentliga uppgifter
Åtgärd: uppfattning

Biträdande justitiekanslern fäste Datainspektionens myndighetschefs uppmärksamhet vid kravet på gott och sakligt språkbruk enligt förvaltningslagen för landskapet Åland och vid kravet på sakligt uppförande enligt tjänstemannalag för landskapet Åland.

Mariehamns stad (dataskyddsombud) och Datainspektionen på Ålands myndighetschef hade fört e-postkorrespondens i ett ärende som gällde användningen av Facebook-sidor hos myndigheterna. Myndighetschefen hade tidigare gett en stark rekommendation om att alla myndigheter ska sluta använda Facebook i sin myndighetsverksamhet bl.a. på grund av relaterade dataskyddsproblem. Staden hade begärt olika råd och synpunkter av myndighetschefen. Staden hade också sänt ett utkast till konsekvensbedömning till myndighetschefen. Myndighetschefen hade i en del av de meddelanden som hen skickat till stadens dataskyddsombud kritiserat stadens synpunkter som osakkunniga och också använt sig av annars osakliga uttryck.

Biträdande justitiekanslern konstaterade att kränkande, förringande eller annars osaklig användning av språk hör inte till myndighetsverksamhet. Enligt landskapets tjänstemannalag ska en tjänsteman också uppträda på det sätt som hans eller hennes ställning förutsätter. Tjänstemannen ska uppföra sig sakligt, gott och artigt. De utmaningar som t.ex. arbetsbrådska och arbetstryck medför kan inte anses vara godtagbara orsaker att avvika från kravet på sakligt uppträdande. Datainspektionens myndighetschef hade till dessa delar handlat i strid med förvaltningslagen och tjänstemannalagen för landskapet Åland.

Biträdande justitiekanslern konstaterade även, att enligt förvaltningslagen för landskapet Åland ska varje myndighet lämna andra myndigheter hjälp inom ramen för den egna verksamheten, om det kan ske utan att inverka negativt på arbetet. Dataskyddsförordningens bestämmelser om tillsynsmyndighetens uppgifter och befogenheter sätter dock gränser för i vilken omfattning tillsynsmyndigheten kan lämna andra myndigheter hjälp. Tillsynsmyndighetens huvudsakliga uppgift är tillsyn. Rådgivning är tillåten endast i begränsade situationer och får inte äventyra tillsynsmyndighetens kärnuppgift. Biträdande justitiekanslern hade inga grunder att anse att myndighetschefen hade handlat i strid med bestämmelsen om myndighetssamarbete i förvaltningslagen för landskapet Åland, och inte heller grunder att anse att myndighetschefen hade ogrundat fördröjt i skötseln av sina tjänsteåligganden.