Hyppää sisältöön

Ahvenanmaan tietosuojaviranomaisen päällikön epäasiallinen käytös ja kielenkäyttö

Diaarinumero: OKV/3384/10/2021
Antopäivä: 21.11.2022
Ratkaisija: apulaisoikeuskansleri
Kohde: muu viranomainen tai julkista tehtävää hoitava
Toimenpide: käsitys

Apulaisoikeuskansleri kiinnitti Ahvenanmaan tietosuojaviranomaisen päällikön huomiota Ahvenanmaan maakunnan hallintolaissa ja virkamieslaissa säädettyihin hyvän ja asiallisen kielenkäytön sekä asiallisen käytöksen vaatimuksiin.

Maarianhaminan kaupunki (tietosuojavastaava) ja Ahvenanmaan tietosuojaviranomaisen päällikkö olivat käyneet sähköpostikirjeenvaihtoa asiassa, joka oli koskenut Facebook-sivustojen käyttöä viranomaisissa. Tietosuojaviranomaisen päällikkö oli aiemmin antanut vahvan suosituksen siitä, että kaikkien viranomaisten tulisi lopettaa Facebookin käyttö viranomaistoiminnassaan muun muassa siihen liittyvien tietosuoja-ongelmien vuoksi. Kaupunki oli pyytänyt tietosuojaviranomaisen päälliköltä erilaisia neuvoja ja näkemyksiä asiaan. Kaupunki oli myös lähettänyt tietosuojaviranomaisen päällikölle luonnoksen vaikutusten arvioinnista. Päällikkö oli osassa kaupungin tietosuojavastaavalle lähettämiään viestejä arvostellut kaupungin näkemyksiä asiantuntemattomiksi ja käyttänyt myös muutoin asiattomia ilmaisuja.

Apulaisoikeuskansleri totesi, että loukkaava, alentava tai muutoin epäasiallinen kielenkäyttö ei kuulu viranomaistoimintaan. Maakunnan virkamieslain mukaan virkamiehen on myös käyttäydyttävä asemansa edellyttämällä tavalla. Virkamieheltä edellytetään asiallista, hyvää ja kohteliasta käyttäytymistä. Esimerkiksi työkiireestä ja työpaineista aiheutuvia haasteita ei voida pitää hyväksyttävinä syinä poiketa asiallisen käyttäytymisen vaatimuksesta. Tietosuojaviranomaisen päällikkö oli näiltä osin toiminut Ahvenanmaan maakunnan hallintolain ja virkamieslain vastaisesti.

Apulaisoikeuskansleri totesi lisäksi, että Ahvenanmaan maakunnan hallintolain mukaan viranomaisen on annettava toiselle viranomaiselle apua oman toimintansa puitteissa, jos se voi tapahtua työtä haittaamatta. Tietosuoja-asetuksen säännökset valvontaviranomaisen tehtävistä ja toimivaltuuksista asettavat kuitenkin rajat sille, missä laajuudessa valvontaviranomainen voi antaa apua muille viranomaisille. Valvontaviranomaisen päätehtävänä on valvonta. Neuvonta on sallittua vain rajatuissa tilanteissa, eikä se saa vaarantaa valvontaviranomaisen ydintehtävää. Apulaisoikeuskanslerilla ei ollut perusteita katsoa tietosuojaviranomaisen päällikön toimineen vastoin Ahvenanmaan maakunnan hallintolain viranomaisyhteistyötä koskevaa säännöstä eikä myöskään viivytelleen perusteettomasti virkatehtäviensä hoitamisessa.