Hoppa till innehåll

Myndighets serviceskyldighet på Åland

Diarienummer: OKV/1953/1/2014
Givet: 26.8.2015
Beslutsfattare: biträdande justitiekansler
Föremål för ärendet: övriga inrikesministeriets förvaltningsområde
Åtgärd: uppfattning

Vid en väganslutningsansökan har klaganden rådfrågat Ålands landskapsregerings trafikbyrå. Klaganden fick uppfattningen att hans möjligheter att få ett anslutningstillstånd var obetydliga men enligt klagoskriften hade byråchefen sagt att klaganden kan pröva och se vad beslutet blir. Då tänkte han att det kostar ju ingenting. Följande dag e-postade byråchefen ansökningsblan-ketten och gav annan information. Om ansökningsavgiften fick klaganden information först när han fick beslutet. Efter det sände klaganden en förfrågan till Ålands landskapsregering där han kritiserade trafikbyråns förfarande att inte informera om behandlingsavgiften. Han konsta-terade att förfrågan inte berör den materiella sidan av beslutet och att avgiften i sig själv säkert har varit lagenlig. Trafikbyrån svarade och framförde stadganden på vilka beslutet om avgiften baserar sig men tog inte ställning till förfarandet att inte informera om avgiften på förhand.

Biträdande justitiekanslern konstaterade att det hör till god förvaltning att en myndighet läm-nar upplysningar också på eget initiativ om det framkommer behov till det. I det aktuella fallet borde trafikbyrån ha informerat klaganden om behandlingsavgiften senast när det var fråga om möjligheter att få tillståndet. Nuförtiden kan man läsa på landskapsregeringens webplats att ett anslutningstillstånd kostar 110 euro. Emellertid framkommer det inte ur texten att det är beslu-tet i ärendet som är kostnadsbelagd, inte enbart tillståndet. Biträdande justitiekanslern upp-märksammade Ålands landskapsregering och dess trafikbyrå på innebörden av en myndighets skyldighet att lämna upplysningar och ge vägledning i frågor som handläggs inom förvaltning-en och skyldigheten att besvara förfrågningar som gäller ett förvaltningsärende.