Hoppa till innehåll

Klart språkbruk i utlåtanden

Diarienummer: OKV/1143/1/2015
Givet: 28.6.2016
Beslutsfattare: biträdande justitiekansler
Föremål för ärendet: miljömyndigheterna
Åtgärd: uppfattning

Närings-, trafik- och miljöcentralen (NTM-centralen) hade i sina utlåtanden över vattenskyddsplaner för dikning framfört anvisningar i avsikt att förbättra miljöns tillstånd. Klaganden benämnde dessa anvisningar "villkor". Dessa anvisningar var dock inte bindande och försummelse i fråga om att följa anvisningarna ledde inte direkt till skyldighet att ansöka om tillstånd.

Biträdande justitiekanslern konstaterade att NTM-centralens vana att skriftligt svara på alla dikningsanmälningar kan anses uppfylla kraven på god förvaltning på behörigt sätt. Den rättsliga karaktären hos NTM-centralens utlåtanden över vattenskyddsplaner för dikning kan dock bli oklar om det inte framkommer vilka bestämmelser utlåtandena baserar sig på. Det skulle vara i enlighet med förvaltningens serviceprincip och kraven på gott språkbruk ifall det i NTM-centralens utlåtanden tydligare skulle komma fram att utlåtandets "villkor" egentligen är anvisningar som inte är bindande och att det är möjligt att projektet behöver tillstånd ifall anvisad information inte beaktas. Biträdande justitiekanslern delgav NTM-centralen de synpunkter som i avgörandet anförts om god förvaltning.