Hyppää sisältöön

Kielenkäytön selkeys lausunnoissa

Diaarinumero: OKV/1143/1/2015
Antopäivä: 28.6.2016
Ratkaisija: apulaisoikeuskansleri
Kohde: ympäristöviranomainen
Toimenpide: käsitys

Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus) oli ojitusilmoitusten johdosta antamissaan lausunnoissa antanut ohjeita, joiden tarkoituksena oli parantaa ympäristön tilaa ja joita kantelija kutsui "ehdoiksi". Ohjeilla ei kuitenkaan ollut oikeudellista sitovuutta, vaan ne olivat suositusluonteisia. Näiden ohjeiden noudattamatta jättämisestä ei myöskään suoraan voinut seurata velvollisuutta hakea ojitushankkeelle lupaa.

Apulaisoikeuskansleri piti sinänsä hyvän hallinnon mukaisena ELY-keskuksen tapaa vastata saapuneisiin ojitusilmoituksiin. Hallinnon palveluperiaatteen ja hyvän kielenkäytön vaatimuksen mukaista olisi laatia lausunto siten, että siitä vielä selkeämmin kävisi ilmi tarkentavien ohjeiden suositusluonteisuus ja lausunnon oikeudellinen perusta sekä myös se, että oli mahdollista, että ehtojen noudattamatta jättäminen saattoi johtaa hankkeen luvanvaraisuuteen. Apulaisoikeuskansleri saattoi näkemyksensä hyvästä hallinnosta ELY-keskuksen tietoon.