Hoppa till innehåll

Justitiekanslern får nya särskilda uppgifter – uppgiftsfördelningen mellan laglighetsövervakarna på högsta nivå reformeras

Utgivningsdatum 30.9.2022 10.32 | Publicerad på svenska 30.9.2022 kl. 10.40
Pressmeddelande

Uppgiftsfördelningen mellan justitiekanslern i statsrådet och riksdagens justitieombudsman reformeras genom en lag som träder i kraft den 1 oktober 2022.

I samband med reformen fördelas uppgifterna mellan laglighetsövervakarna i större utsträckning. Reformen påverkar emellertid inte laglighetsövervakarnas befogenheter, eftersom den tillsynsbehörighet som är inskriven i grundlagen förblir oförändrad. Lagen ger bättre förutsättningar att utveckla arbetsfördelningen mellan justitiekanslern och justitieombudsmannen för framtida behov. Avsikten med lagen är även att effektivisera användningen av laglighetsövervakarnas resurser genom att minska överlappningar i arbetet.

Laglighetsövervakarnas nya särskilda uppgifter och skillnader i uppgifterna

I Finland finns två laglighetsövervakare på högsta nivå: statsrådets justitiekansler och riksdagens justitieombudsman. Laglighetsövervakarna har i huvudsak samma befogenheter. Båda övervakar bland annat att domstolar, myndigheter och andra som sköter offentliga uppdrag följer lagen i sin verksamhet.

I justitiekanslerns nya särskilda uppgifter är siktet i hög utsträckning inställt på framtiden och på laglighetsövervakningens framtida behov. Justitiekanslerns nya särskilda uppgifter gäller

  • utveckling av förvaltningens automatiska system och de allmänna grunderna för deras underhåll
  • organisering av åtgärderna mot korruption
  • offentlig upphandling, konkurrens och ärenden som gäller statligt stöd.

Laglighetsövervakningen av statsrådets och republikens presidents verksamhet förblir en central uppgift för justitiekanslern. Dessutom övervakar justitiekanslern den verksamhet som utövas av advokater, offentliga rättsbiträden och rättegångsbiträden med tillstånd – något som inte hör till justitieombudsmannens befogenheter.

I reformen koncentreras många ärenden som gäller övervakningen av tillgodoseendet av individens rättigheter till justitieombudsmannen. Behandlingen av klagomål utgör en central del av justitieombudsmannens tillsynsuppgifter.

Läs mer om justitiekanslerns och justitieombudsmannens särskilda uppgifter och om skillnaderna mellan deras uppgifter.

Ärenden överförs mellan laglighetsövervakarna

Strävan är att klagande ska få handledning när de lämnar klagomål, så att dessa klagomål riktas till rätt laglighetsövervakare. Klagomål som lämnats in till justitiekanslern överförs i regel till justitieombudsmannen om klagomålen rör ärenden som koncentrerats till justitieombudsmannen. Justitieombudsmannen handlar på samma sätt när det gäller de ärenden som hör till justitiekanslern. Klaganden underrättas om överföringen. Den laglighetsövervakare som ärendet överförts till fattar beslut om att undersöka och avgöra ärendet.

Mer information

Tuula Majuri Kanslichef, tfn 0295 162 522, [email protected]