Hyppää sisältöön

Oikeuskanslerille uusia erityistehtäviä – ylimpien laillisuusvalvojien tehtävienjako uudistuu

Julkaisuajankohta 30.9.2022 10.32
Tiedote

Valtioneuvoston oikeuskanslerin ja eduskunnan oikeusasiamiehen tehtävienjakoa uudistetaan lailla, joka tulee voimaan 1.10.2022.

Uudistuksessa tehtäviä jaetaan laillisuusvalvojien välillä aiempaa laajemmin. Uudistus ei kuitenkaan vaikuta laillisuusvalvojien toimivaltaan, sillä perustuslakiin perustuva valvontatoimivalta säilyy edelleen muuttumattomana. Laki antaa nykyistä paremmat edellytykset oikeuskanslerin ja oikeusasiamiehen välisen työnjaon kehittämiselle tulevaisuuden tarpeita varten. Lain tavoitteena on myös tehostaa laillisuusvalvojien voimavarojen käyttöä vähentämällä päällekkäistä työtä.

Laillisuusvalvojien uudet erityistehtävät ja tehtävien erot

Suomessa on kaksi ylintä laillisuusvalvojaa: valtioneuvoston oikeuskansleri ja eduskunnan oikeusasiamies. Laillisuusvalvojien toimivaltuudet ovat pääosin samanlaiset. Molemmat valvovat muun muassa tuomioistuinten, viranomaisten ja muiden julkista tehtävää hoitavien toiminnan lainmukaisuutta.

Oikeuskanslerin uudet erityistehtävät ovat vahvasti tulevaisuuteen ja tulevaisuuden laillisuusvalvonnan tarpeisiin katsovia. Oikeuskanslerin uudet erityistehtävät koskevat 

  • hallinnon automaattisten järjestelmien kehittämistä ja ylläpidon yleisiä perusteita
  • korruption vastaisen toiminnan järjestämistä
  • julkisia hankintoja, kilpailua ja valtiontukiasioita.

Valtioneuvoston ja tasavallan presidentin toiminnan laillisuusvalvonta säilyy keskeisenä tehtävänä oikeuskanslerin toiminnassa. Lisäksi oikeuskansleri valvoo asianajajien, julkisten oikeusavustajien ja luvan saaneiden oikeudenkäyntiavustajien toimintaa, mikä ei kuulu oikeusasiamiehen toimivaltaan.

Uudistuksessa oikeusasiamiehelle keskitetään monia yksilön oikeuksien toteutumisen valvontaan liittyviä asioita. Kantelujen käsittely muodostaa keskeisen osan oikeusasiamiehen valvontatehtävää.

Lue lisää oikeuskanslerin ja oikeusasiamiehen erityistehtävistä ja tehtävien eroista.

Asioita siirretään laillisuusvalvojien välillä

Kantelijoita pyritään ohjaamaan kantelujen tekemisessä niin, että he voivat osoittaa kantelunsa suoraan oikealle laillisuusvalvojalle. Oikeuskanslerille tehdyt kantelut siirretään pääsääntöisesti oikeusasiamiehelle, jos ne koskevat oikeusasiamiehelle keskitettyjä asioita. Oikeusasiamies toimii samoin oikeuskanslerille kuuluvien asioiden kohdalla. Siirrosta ilmoitetaan kantelijalle. Asian tutkimisesta ja ratkaisemisesta päättää se laillisuusvalvoja, jolle asia on siirretty.

Lisätietoja

Kansliapäällikkö Tuula Majuri, puh. 0295 162 522, [email protected]