Hoppa till innehåll

Justitiekansler Tuomas Pöysti: Behov av bättre insyn i beslutsfattande som gäller hanteringen av covid-19-pandemin

Utgivningsdatum 2.2.2022 12.55 | Publicerad på svenska 2.2.2022 kl. 13.10
Pressmeddelande

Justitiekansler Tuomas Pöysti uppmanar social- och hälsovårdsministeriet till ökad öppenhet i beslutsfattande som gäller hanteringen av covid-19-pandemin. Ministeriet ska senast den 30 april 2022 meddela hur det kommer att förbättra insynen i frågor som gäller hanteringen av pandemin både i sin egen verksamhet och inom sitt förvaltningsområde.

Justitiekanslern har på eget initiativ utrett hur social- och hälsovårdsministeriet följer kravet på öppenhet i myndigheternas verksamhet och skyldigheten att producera och sprida information. I sitt avgörande granskar justitiekanslern ministeriets agerande med hänsyn till öppenheten i beslutsfattandet och till insynen i grunderna för beslutsfattandet gällande covid-19-pandemin, i synnerhet till den del det gäller statsrådets beslut.

I början av 2020 riktades det i medierna kritik mot bristen på information om Institutet för hälsa och välfärds modeller som beskriver epidemins förlopp och om de uppgifter som använts för modellerna. Enligt ministeriets meddelande började man gå ut med sådan information i maj 2020. Justitiekanslerns utredning visar att social- och hälsovårdsministeriet under vårvintern och våren 2020 inte hade helt klara riktlinjer för offentliggörandet av de uppgifter som använts för modellerna för hantering av covid-19-pandemin.

Justitiekanslern konstaterade att bestämmelserna om när dessa uppgifter blir offentliga ska tillämpas i enlighet med den offentlighetsprincip som framgår av grundlagen och som det föreskrivs om i offentlighetslagen samt i enlighet med offentlighetslagens syfte. Vid tillämpningen ska också rättsprinciperna enligt offentlighetslagen och förvaltningslagen samt myndigheternas skyldighet enligt grundlagen och offentlighetslagen att aktivt främja öppenhet i sin verksamhet beaktas. Enligt justitiekanslern är det juridiskt motiverat att tolka offentlighetslagens bestämmelse om offentlighetsprincipen och särskilt bestämmelserna om myndigheternas skyldighet att producera och sprida information och lämna ut uppgifter utifrån EU:s direktiv om öppna data och mer allmänt enligt principerna för öppen vetenskap.

I sitt avgörande behandlar justitiekanslern insynen i beslutsfattande som gäller hanteringen av covid-19-pandemin också på ett allmänt plan och med sikte på framtiden. Enligt justitiekanslern förutsätter den allmänna acceptansen för beslutsfattandet i samhället förtroende för att besluten är motiverade och oberoende på alla sätt. Betydelsen av förtroende framhävs i samband med pandemin i och med att den väcker oro och rädsla. Syftet med myndigheternas åtgärder är att påverka enskilda individers beteende och agerande för att förhindra smittspridning. Att öppet motivera och informera om beslut och om planer och alternativ som baserar sig på dem upprätthåller förtroendet för myndigheterna och samhällets funktion och hjälper människor att fatta egna beslut. I en exceptionell situation som covid-19-pandemin är öppna data av stor betydelse när det gäller att tillgodose de grundläggande och mänskliga rättigheterna på ett balanserat sätt.

Enligt justitiekanslern kan rätten att vidta åtgärder för hälsosäkerhet i ett demokratiskt samhälle inte enbart basera sig på officiella sakkunniginrättningars auktoritetsställning. Den ska också basera sig på transparenta och övertygande motiveringar. Då är det ytterst viktigt att motivera åtgärderna och redogöra för varför vissa hälsosäkerhetsåtgärder och hälsofrämjande åtgärder behövs. Detta accentueras särskilt i statsrådets beslutsfattande. Justitiekanslern påpekade att han i sin övervakning av statsrådet upprepade gånger har varit tvungen att begära att motiveringarna till exempelvis regeringspropositioner som gäller hanteringen av covid-19-pandemin ska förbättras. På grund av bristfälliga motiveringar har man även varit tvungen att stryka ärenden från statsrådets föredragningslista och skjuta upp föredragningen av ärenden till ett senare sammanträde.

Justitiekanslern fäste också ministeriets uppmärksamhet vid mediernas centrala roll med tanke på öppenheten i ett demokratiskt samhälle. En tillräckligt effektiv och snabb betjäning av medierna och forskarsamhället bidrar till principerna och värderingarna i grundlagen och offentlighetslagen.

Justitiekanslern betonade att det så länge som covid-19-pandemin pågår är viktigt att iaktta rätten att få uppgifter och genomföra offentlighetsprincipen på bred bas för att säkerställa olika aktörers rätt och faktiska möjligheter att delta i och bedöma samhälleligt betydande beslut som gäller hanteringen av pandemin.

Justitiekanslern bad i sitt avgörande också Institutet för hälsa och välfärd meddela senast den 30 april 2022 hur institutet inom ramen för sin skyldighet enligt offentlighetslagen att producera och sprida information genomför principerna för öppna data, öppen information och öppen vetenskap.

Ytterligare information

Föredragande: Marjo Mustonen, referendarieråd, tfn 02951 62531, [email protected]