Hyppää sisältöön

Oikeuskansleri Tuomas Pöysti: Koronavirusepidemian hoitoa koskevassa päätöksenteon avoimuudessa parannettavaa

Julkaisuajankohta 2.2.2022 12.55
Tiedote

Oikeuskansleri Tuomas Pöysti kehottaa sosiaali- ja terveysministeriötä parantamaan koronavirusepidemian hoitoa koskevan päätöksenteon avoimuutta. Ministeriön on ilmoitettava viimeistään 30. huhtikuuta 2022, miten se kehittää avoimuutta koronavirusepidemian hoitoon liittyvissä asioissa sekä ministeriössä että hallinnonalallaan.

Oikeuskansleri otti omana aloitteenaan tutkittavaksi, miten sosiaali- ja terveysministeriö noudattaa toimissaan vaatimusta viranomaistoiminnan avoimuudesta sekä tiedon tuottamisesta ja jakamisesta. Oikeuskansleri tarkastelee ratkaisussaan ministeriön menettelyä koronavirusepidemiaa koskevan päätöksenteon ja päätösten perusteiden avoimuudessa erityisesti siltä osin, kun kysymys on valtioneuvoston päätöksenteosta.

Vuoden 2020 alkupuolella tiedotusvälineissä arvosteltiin sitä, että epidemian kulkua kuvaavista THL:n tuottamista malleista ja niiden taustatiedoista ei julkistettu riittävästi tietoja. Ministeriön ilmoituksen mukaan tietoja alettiin julkistaa toukokuussa 2020. Asiaa selvitettäessä ilmeni, että sosiaali- ja terveysministeriön linja koronaepidemian hoitamiseen liittyvien mallinnuksissa käytettyjen taustatietojen julkiseksi tulemisesta ei näyttänyt ministeriössä olleen kevätalvella ja keväällä 2020 täysin selkeä.

Oikeuskansleri totesi, että kyseisten tietojen julkiseksi tulemista koskevaa säännöstä on sovellettava perustuslaista ilmenevän ja julkisuuslaissa säädetyn julkisuusperiaatteen sekä julkisuuslain tarkoituksen mukaisesti. Soveltamisessa tulee ottaa huomioon myös julkisuuslaissa ja hallintolaissa säädetyt oikeusperiaatteet sekä perustuslaista ja julkisuuslaista ilmenevä viranomaisen velvoite edistää aktiivisesti avoimuutta toiminnassaan. Oikeuskanslerin mukaan julkisuuslain säännöstä julkisuusperiaatteesta ja erityisesti julkisuuslain säännöksiä viranomaisen velvollisuudesta tuottaa ja jakaa tietoa sekä viranomaisen tiedonantovelvollisuudesta on oikeudellisesti perusteltua tulkita EU:n avoimen datan direktiivin ja yleisemmin avoimen tieteen periaatteiden mukaisesti.

Oikeuskansleri käsittelee ratkaisussaan koronavirusepidemiaan liittyvän päätöksenteon avoimuutta myös yleisesti ja eteenpäin suuntautuvasti. Hänen mukaansa yhteiskunnallisen päätöksenteon yleinen hyväksyttävyys edellyttää luottamusta päätöksenteon asianmukaisuuteen ja kaikinpuoliseen riippumattomuuteen. Tartuntatautiepidemian yhteydessä luottamuksen merkitys korostuu, kun epidemia aiheuttaa ihmisissä huolia ja pelkoja. Viranomaistoimien tarkoituksena on taas vaikuttaa yksittäisten ihmisten käyttäytymiseen ja toimenpiteisiin tartuntojen leviämisen estämiseksi. Päätösten ja niihin pohjautuvien suunnitelmien sekä vaihtoehtojen avoin perusteleminen ja viestiminen ylläpitävät luottamusta viranomaisiin ja yhteiskunnan toimintaan ja auttavat ihmisiä omassa päätöksenteossaan. Tiedon avoimuudella on koronaepidemian kaltaisessa poikkeuksellisessa tilanteessa suuri merkitys eri perus- ja ihmisoikeuksien tasapainoiselle toteutumiselle.

Oikeuskanslerin mukaan demokraattisessa yhteiskunnassa terveysturvallisuutta koskevien toimenpiteiden oikeutus ei voi perustua vain virallisten asiantuntijalaitosten auktoriteettiasemaan. Se perustuu myös perusteluiden avoimuuteen ja vakuuttavuuteen. Tällöin toimenpiteiden perustelut ja sen selvittäminen, miksi tietyt terveysturvallisuustoimenpiteet ja terveyttä edistävät toimenpiteet ovat tarpeellisia, on olennaisen tärkeää. Tämä korostuu erityisesti valtioneuvoston päätöksenteossa. Oikeuskansleri muistutti, että hän on toistuvasti joutunut valtioneuvoston valvonnassa pyytämään, että esimerkiksi koronavirusepidemian hoitoon liittyviä hallituksen esitysten perusteluja parannetaan. Puutteellisten perusteluiden vuoksi on myös jouduttu poistamaan asia valtioneuvoston esittelylistalta ja siirtämään asian esittely myöhempään istuntoon.

Oikeuskansleri kiinnitti ministeriön huomiota myös tiedotusvälineiden keskeiseen merkitykseen avoimuuden toteuttamisessa demokraattisessa yhteiskunnassa. Riittävän tehokas ja ripeä tiedotusvälineiden ja tutkijayhteisön palveleminen toteuttavat perustuslain ja julkisuuslain periaatteita ja arvoja.

Oikeuskansleri painotti, että epidemian jatkuessa on tulevaisuudessa tärkeää huolehtia, että tiedonsaantioikeuden ja julkisuusperiaatteen laajan toteuttamisen kautta varmistetaan eri toimijoiden oikeus ja tosiasialliset mahdollisuudet osallistua epidemian hallintaa koskevaan yhteiskunnallisesti merkittävään päätöksentekoon ja arvioida sitä.

Oikeuskansleri pyysi ratkaisussaan myös Terveyden ja hyvinvoinnin laitosta ilmoittamaan viimeistään 30. huhtikuuta 2022, kuinka laitos osana julkisuuslain mukaista velvollisuuttaan tuottaa ja jakaa tietoa toteuttaa avoimen datan, tiedon ja tieteen periaatteita.

Lisätiedot

Esittelijä: Marjo Mustonen, esittelijäneuvos, puh. 02951 62531, [email protected]