Hoppa till innehåll

Jämlikheten borde beaktas bättre vid avläggande av advokatexamen

Diarienummer: OKV/376/1/2017
Givet: 25.9.2017
Beslutsfattare: justitiekansler
Föremål för ärendet: advokater eller offentliga rättsbiträden
Åtgärd: uppfattning

Enligt biträdande justitiekanslern är det inte jämlikt för svenskspråkiga att den litteratur som hör till examensfordringarna i den skriftliga delen av advokatexamen finns tillgänglig endast på finska. Han bad Finlands Advokatförbunds styrelse meddela om de åtgärder den ämnar vidta för att förbättra situationen.

Den skriftliga delen av advokatexamen kan avläggas på svenska, men litteraturförteckningen för examen består av enbart finskspråkiga verk. Enligt biträdande justitiekanslern kan det vara svårt att förbereda sig inför provet exempelvis för sådana svenskspråkiga ålänningar, som har avlagt juridisk examen i något annat nordiskt land och som inte alls eller endast i ringa mån kan finska. Även om man enligt utredningen inte har noterat skillnader mellan finsk- och svenskspråkiga examinander när det gäller goda resultat i provet, är det enligt biträdande justitiekanslern möjligt att personer med svenska som modersmål av rent språkliga skäl låter bli att delta i advokatprovet. Indirekt kan detta försämra tillgången till svenskspråkiga advokattjänster i synnerhet på Åland.

Biträdande justitiekanslern konstaterade att missförhållandet i examensfordringarna är svårt att avhjälpa, eftersom det enligt utredningen inte finns någon aktuell svenskspråkig litteratur på området för advokaträtt. Eftersom syftet med det skriftliga provet är att bedöma examensdeltagarnas kunskaper i advokaträtt, är det inte ändamålsenligt att byta ut den litteratur som hör till examensfordringarna mot sådan litteratur som inte motsvarar provets syfte. Att stryka den finskspråkiga litteraturen ur litteraturförteckningen skulle inte heller vara ändamålsenligt, då detta skulle leda till en försvagad kunskapsnivå hos framtida advokater. Dessutom finns det i alla händelser finskspråkig litteratur om advokaträtt och god advokatsed att tillgå, vilket de facto gör det lättare för finskspråkiga att ta till sig den reglering och den goda advokatsed som testas i provet.

Enligt biträdande justitiekanslern skulle det vara motiverat att Finlands Advokatförbunds styrelse främjar likabehandlingen av dem som deltar i det skriftliga provet åtminstone genom att låta översätta till svenska "Kommentarverk om reglerna gällande god advokatsed" som har utarbetats av en arbetsgrupp som styrelsen tillsatt.