Hoppa till innehåll

Förvaltningsärenden måste avgöras utan dröjsmål

Diarienummer: OKV/1296/1/2015
Givet: 30.12.2016
Beslutsfattare: biträdande justitiekanslerns ställföreträdare
Föremål för ärendet: övriga myndigheter och andra som sköter offentliga uppgifter
Åtgärd: uppfattning

Biträdande justitiekanslerns ställföreträdare fäste landskapsregeringens uppmärksamhet på att rättelseyrkandena och ansökningarna ska behandlas lagenligt och utan ogrundat dröjsmål.

I fallet hade man klagat bland annat över att landskapsförvaltningen inte hade behandlat rättelseyrkanden över registeranteckningar och ansökningar som gällde rubbning av en fast fornlämning.