Hoppa till innehåll

Försvarsministern får kritik för osakligt språkbruk

Utgivningsdatum 27.5.2019 9.32
Pressmeddelande

Enligt justitiekansler Tuomas Pöysti använde försvarsminister Jussi Niinistö osakligt språk när han kritiserade experter på statsrätt i sin blogg.

Det finns emellertid inte orsak att misstänka att Niinistö gjort sig skyldigt till ett sådant brott som han i egenskap av minister skulle kunna åtalas för. Därför anser justitiekanslern inte att det finns anledning att inleda en förundersökning i ärendet.

I en bloggtext i februari 2019 kallade minister Niinistö experter på statsrätt bland annat för ”grundlagstalibaner” (”perustuslakitalebaneja”). Därtill ifrågasatte han en viss professors motiv och professorns personliga politiska bakgrund. Bloggtexten hade att göra med behandlingen av underrättelselagarna i riksdagen.

Enligt justitiekanslern var de uttryck som Niinistö använde delvis osakliga och personliga angrepp. Niinistö kunde ha framfört sin kritik mot statsrättsexperterna utan att tillgripa denna typ av uttryck. Justitiekanslern betonar att en minister bör bevara sin saklighet och värdighet också när hen framför kritik som hen anser berättigad. Det hör till ministerns skyldigheter att avhålla sig från osakligt språkbruk i sammanhang som anknyter till hens ämbete. En minister har yttrandefrihet, men hen måste också beakta andras rätt till yttrandefrihet och möjlighet att delta i den samhälleliga debatten. Alltför vass och förolämpande kritik kan avhålla andra från att delta i den offentliga debatten, i synnerhet om kritiken framförs av en minister. Justitiekanslern påpekar också att eftersom Niinistö uttryckte sig i skrift och inte spontant muntligt, hade han goda möjligheter att överväga innehållet i sitt uttalande.

Justitiekanslern bedömde ärendet ur laglighetsövervakningens perspektiv, men också mot bakgrund av bestämmelsen om ärekränkning i strafflagen. Enligt strafflagen anses kritik inte vara ärekränkning om den riktas mot någons förfarande inom offentlig verksamhet och inte tydligt överskrider det som kan anses som godtagbart. Enligt motiveringen till bestämmelsen är skarp och till och med nedsättande kritik i princip tillåten om den riktas mot personens verksamhet och inte mot hens person. Detta gäller i synnerhet då kritiken framförs i ett samhälleligt betydande sammanhang.

Justitiekanslern anser att statsrättsexperternas samhälleliga roll är i den grad betydande att deras verksamhet måste kunna kritiseras inom de gränser som strafflagens bestämmelse om ärekränkning avser. Enligt justitiekanslern riktade Niinistö i första hand sin kritik mot statsrättsexperternas verksamhet, trots att han i sin kritik också delvis använde uttryck som var personliga angrepp. Han gjorde osakliga ordval, men de kan inte tydligt anses ha överskridit det godtagbaras gränser på det sätt som avses i strafflagen. Av denna anledning anser justitiekanslern inte att det finns förutsättningar att inleda en förundersökning.

Justitiekanslern motiverar också sin ståndpunkt med att det i grundlagen fastställts en högre tröskel för åtal mot ministrar. Det är inte ändamålsenligt att inleda en förundersökning om det verkar uppenbart att denna tröskel inte överskrids. Justitiekanslern bedömer att en förundersökning inte skulle bidra med några nya relevanta bevis utöver det material som redan finns tillgängligt.

Ytterligare information

Referendarieråd Johanna Koivisto, tel. 0295 162553, fö[email protected]

Gammalt innehåll