Hoppa till innehåll

Förfrågan borde ha besvarats inom skälig tid

Diarienummer: OKV/1307/1/2016
Givet: 19.12.2016
Beslutsfattare: biträdande justitiekanslerns ställföreträdare
Föremål för ärendet: polisen
Åtgärd: uppfattning

Biträdande justitiekanslerns ställföreträdare fäste en polisinrättnings uppmärksamhet på skyldigheten att svara inom skälig tid på frågor av allmän natur som gäller myndigheten.

Klaganden hade till en polisinrättning ställt frågor som gällde återsändande av personer som fått negativt asylbeslut. Han hade fått mottagningsbekräftelser på skrivelsen och på två påminnelser som han sänt, men han hade inte fått något svar på de egentliga frågorna. Enligt polisinrättningen hade ärendet först cirkulerat ca en månad på polisinrättningen förrän det hade tillställts den kommissarie som hade ansvaret för förvisningsärenden. Denna hade enligt egen utsago glömt bort ärendet på grund av andra mer brådskande ärenden. Till slut sände en annan kommissarie ett svarsbrev till klaganden ca 2,5 månader efter förfrågan hade mottagits. Biträdande justitiekanslerns ställföreträdare ansåg att förfrågan inte hade besvarats inom skälig tid.