Hoppa till innehåll

Dröjsmål med miljöministeriets svar

Diarienummer: OKV/2467/10/2020
Givet: 25.10.2022
Beslutsfattare: justitiekansler
Föremål för ärendet: statsrådet eller ministerierna
Åtgärd: uppfattning

Justitiekanslern fästade miljöministeriets uppmärksamhet vid att sakliga och tillräckligt individualiserade frågor och förfrågningar ska besvaras utan ogrundat dröjsmål.

Det hade dröjt tre månader för miljöministeriet att besvara klagandens skrivelse. Justitiekanslern ansåg att skrivelsen hade varit saklig och tillräckligt individualiserad. Ministeriet borde ha besvarat klaganden tidigare.