Hoppa till innehåll

Dömande av straff för en preskriberad gärning

Diarienummer: OKV/35/30/2015
Givet: 27.8.2017
Beslutsfattare: biträdande justitiekanslerns ställföreträdare
Föremål för ärendet: allmänna domstolar
Åtgärd: anmärkning

Biträdande justitiekanslerns ställföreträdare gav till tingsdomaren en anmärkning för lagstridigt förfarande vid utdömande av straff. Det lagstridiga förfarandet uppdagades vid justitiekanslerns granskning av domstolars straffdomar. Svaranden hade i fallet utöver andra tillräknade gärningar dömts för förande av fortskaffningsmedel utan behörighet, för vilken åtalsrätten hade preskriberats.

Med anledning av justitiekanslerns ansökan återbröt högsta domstolen den nämnda domen och förkastade åtalet till den del fråga var om den preskriberade åtalspunkten. Högsta domstolen återförvisade målet till tingsrätten för utdömande av ett nytt gemensamt straff.

Felet som tingsdomaren begick hade inte några menliga verkställighetspåföljder för svaranden. Felet var dock ägnat att minska förtroendet för rättskipningsverksamheten och felet skedde i domaruppgifternas kärnområde, varför felet till sin karaktär kunde i sig anses vara allvarligt.