Hoppa till innehåll

Delgivning av arbetskraftspolitiska utlåtanden på blandade språk

Diarienummer: OKV/1043/10/2022
Givet: 2.2.2024
Beslutsfattare: biträdande justitiekansler
Föremål för ärendet: övriga myndigheter och andra som sköter offentliga uppgifter
Åtgärd: uppfattning

Biträdande justitiekanslern fäste Folkpensionsanstaltens uppmärksamhet vid iakttagandet av förordningen om arbetskraftspolitiska utlåtanden och principerna för god förvaltning i syfte att tillgodose den förmånssökandes språkliga rättigheter vid delgivningen av arbetskraftspolitiska utlåtanden.

Klaganden hade uppgett finska hos arbetskraftsmyndigheten och svenska hos Folkpensionsanstalten som sitt kontaktspråk. När arbetskraftsmyndighetens arbetskraftspolitiska utlåtande på finska delgavs klaganden, var basfraserna på svenska och de individuella motiveringarna på finska.

Enligt biträdande justitiekanslern är det med tanke på god förvaltning inte godtagbart att kunden delges en handling på blandade språk. Detta inverkar på en parts faktiska möjligheter att bevaka sina rättigheter och intressen och ger ett intryck av att myndigheten inte har handlat omsorgsfullt i ärendet. En handling på blandade språk uppfyller inte heller kravet på sakligt, klart och begripligt språkbruk enligt förvaltningslagen.