Hoppa till innehåll

Brister i tillsynen över barnskyddet måste åtgärdas

Utgivningsdatum 13.3.2019 11.47
Pressmeddelande

Biträdande justitiekansler Mikko Puumalainen kräver åtgärder för att säkerställa att tillsynen över barnskyddet i regionförvaltningsverket i Norra Finland fungerar som den ska och snabbt.

Tillsynen har varit hårt belastad under så gott som hela den tid ämbetsverket har varit verksamt, och handläggningen av klagomål som gäller barnskyddet har fördröjts avsevärt.  År 2018 var den längsta handläggningstiden för klagomål över 49 månader. Situationen strider mot grundlagen och förvaltningslagen, och biträdande justitiekanslern anser att detta är ytterst allvarligt. Det att tillsynen inte fungerar äventyrar rättigheterna för barnskyddets kunder.

Enligt biträdande justitiekanslern borde man ha ingripit snabbare och mera långsiktigt i den hårda belastningen av verksamheten. Följaktligen gav han ämbetsverkets överdirektör en anmärkning för att ha förfarit i strid med lagen och skyldigheterna. Han förutsätter också att finansministeriet åtgärdar problemet, eftersom den allmänna administrativa styrningen av regionförvaltningsverken hör till ministeriet.

Både externa och interna faktorer har medverkat till att tillsynen har blivit hårt belastad och handläggningstiderna förlängts. Omständigheter som har stått utanför ämbetsverkets påverkningsmöjligheter har varit bl.a. regionala särdrag, ett styvt ärendehanteringssystem samt knappa resurser och osmidighet i möjligheterna att inrikta dem.  Emellertid har också ämbetsverkets interna verksamhet haft inverkan. I övriga regionförvaltningsverk har resurserna och övriga förhållanden varit liknande, och i dem har situationen i fråga om handläggningen av klagomål kunnat hållas under kontroll. Enligt biträdande justitiekanslerns uppfattning har det att situationen huvudsakligen har hanterats som en arbetsledningsfråga eller en fråga som anknyter till resurserna lett till att ämbetsverkets högsta lednings ansvar för att vidta mera verkningsfulla åtgärder har blivit oklarare.

Inte heller enligt finansministeriet är lösningar som enbart grundar sig på en ökning av resurserna tillräckliga i fråga om regionsförvaltningsverket i Norra Finland. Ministeriet har meddelat att det reder ut huruvida ämbetsverkets verksamhetsmodeller och ledning av verksamheten avviker från övriga regionförvaltningsverks modeller. Ministeriet reder också ut vilka ändringar som behövs för att åstadkomma bestående förändringar i verksamheten. Biträdande justitiekanslern begär följaktligen att ministeriet meddelar vilka åtgärder det har vidtagit.

I verksamheten bör tyngdpunkten ligga på föregripande och inte åtgärder i efterhand

Den bekymmersamma situationen i regionsförvaltningsverket i Norra Finland kom fram vid ett inspektionsbesök som biträdande justitiekanslern gjorde. Vid inspektionsbesök i regionförvaltningsverken observerades också generellt att ämbetsverken inte klarar av att styra och övervaka barnskyddet tillräckligt systematiskt och proaktivt. Verksamheten sker i stor utsträckning i efterhand, fastän man med verkningsfull förebyggande verksamhet bäst kunde trygga rättigheterna för de barn som är kunder hos barnskyddet.

Finansministeriet har satt upp mål för regionförvaltningsverken för genomförande av en systematisk och förebyggande styrning och övervakning. Biträdande justitiekanslern begär följaktligen information av finansministeriet om hur ministeriet strävar efter att säkerställa att målen nås. I situationen med knappa resurser har man redan delvis åstadkommit en förbättring, eftersom riksdagen i budgeten för 2019 har godkänt ett förslag från finansministeriet om tilläggsanslag för en ökning med sex årsverken vid regionförvaltningsverken.  Genom tilläggsanslaget stärks barnskyddets resurser för styrningen av och tillsynen över vården av barn utom hemmet.  Förslaget om tilläggsanslag motiverades med att justitiekanslern redan år 2014 hade ansett att tilläggsresurser behövs.

Ytterligare information

Referendarieråd Marjo Mustonen, tel. 0295 162 531, fö[email protected]

Gammalt innehåll