Hoppa till innehåll

Brister i behandlingen av sekretessbelagda handlingar vid inrikesministeriet

Utgivningsdatum 21.11.2019 10.03
Pressmeddelande

Biträdande justitiekanslern Mikko Puumalainen har gett inrikesministeriet en anmärkning för felaktigt förfarande vid behandlingen av sekretessbelagda handlingar.

Vid inrikesministeriet har man förfarit i strid med gällande bestämmelser och föreskrifter vid registrering och arkivering av klassificerade handlingar på skyddsnivå II. Dessutom verkar en del av de handlingar som hör till denna skyddsnivå ha förkommit för gott.

Detta framgick när biträdande justitiekanslern bad inrikesministeriet lämna sina berättelser om användningen och övervakningen av hemliga metoder för inhämtande av information och skyddandet av dem 2012 och 2017 jämte bilagor. Inrikesministeriet meddelade att det material som klassificerats på skyddsnivå II i 2012 års berättelse inte kunde hittas i ministeriets hemliga arkiv eller någon annanstans i ministeriet.

Biträdande justitiekanslern ansåg det vara särskilt oroväckande att de försvunna handlingarna hade klassificerats på skyddsnivå II. Skyddsnivå II ska enligt bestämmelserna användas om obehörigt avslöjande eller obehörig användning av sekretessbelagda uppgifter i en handling kan orsaka betydande skada för de allmänna intressen som avses i sekretessbestämmelsen. Biträdande justitiekanslern betonade dock att det i detta fall inte finns anledning att misstänka att de uppgifter som ingår i handlingarna skulle ha avslöjats eller använts på ett obehörigt sätt i och med försvinnandet. Men en sådan möjlighet kunde likväl inte heller uteslutas.

I inrikesministeriets utredning konstateras det att materialet kan ha kommit direkt till den tjänsteman som behandlat ärendet och att tjänstemannen eventuellt har glömt att se till att det inlämnade materialet registreras i registratorskontoret. Enheten för informationshantering vid statsrådets kansli konstaterar i sin utredning till biträdande justitiekanslern att det för hela inrikesministeriets del under flera års tid har registrerats endast några enstaka handlingar i registret över sekretessbelagda handlingar.

Biträdande justitiekanslern anser det vara positivt att inrikesministeriet har vidtagit åtgärder för att avhjälpa de brister som upptäckts i ministeriets förfarande. Han understöder också det utredningsarbete som föreslagits av enheten för informationshantering vid statsrådets kansli för att utreda om alla klassificerade handlingar på skyddsnivå II som innehas av inrikesministeriets tjänstemän har registrerats och arkiverats på behörigt sätt. Enligt biträdande justitiekanslern är det bra att försäkra sig om att de brister som upptäckts i behandlingen av handlingar vid inrikesministeriet endast är enstaka undantag och att ministeriet i övrigt har förfarit på behörigt sätt vid registreringen och arkiveringen av handlingar som klassificerats på skyddsnivå II. Biträdande justitiekanslern ber inrikesministeriet meddela om eventuella åtgärder i ärendet före utgången av januari 2020.

Ytterligare information

Föredragande: Markus Löfman, referendarieråd, tfn 0291 562 539, [email protected]

Gammalt innehåll