Hoppa till innehåll

Biträdande justitiekanslern kritiserar hovrätterna för försummelser vid distribueringen av domar

Utgivningsdatum 30.1.2019 11.13
Pressmeddelande

Biträdande justitiekansler Mikko Puumalainen kritiserar hovrätterna för försummelser vid distribueringen av brottmålsdomar, vilket fördröjt och äventyrat verkställigheten av domarna.

Som längst har verkställigheten dröjt flera år. Det har enligt biträdande justitiekanslern varit fråga om ett tämligen omfattande och långvarigt problem. Problemen har gällt fyra av Finlands fem hovrätter.

Hovrätterna bör sköta distribueringen av sina domar, dvs. meddela om domarna till verkställighets- och registermyndigheter. Beroende på domen distribueras uppgifter exempelvis till Brottspåföljdsmyndigheten eller straffregistret. På basis av biträdande justitiekanslerns utredningsarbete har den korrekta distribueringen försummats i flera tiotal fall och problemen har fortsatt under flera års tid.

Distribueringen sker elektroniskt via programmet för brottmålsdomar Ritu. I vissa fall verkar det som om problemen vid distribueringen föranletts av brister i Ritu-programmet, men dessa brister förklarar inte merparten av fallen. I hovrätterna har man dock nu insett sakens allvar och skridit till flera åtgärder i syfte att trygga en tillbörlig distribution av domar. Hovrätterna har bland annat berättat att de ökat skolningen. I Ritu-programmet har under utredningsarbetets gång även gjorts ändringar som främjar en korrekt distribution. Biträdande justitiekanslern berättar att han kommer att följa upp att situationen avhjälps och att han vid behov kommer att ingripa i eventuella problem.

Biträdande justitiekanslern betonar att straffen borde verkställas så fort som möjligt efter att de blivit verkställbara. Verkställighet av straff är en väsentlig del av ett trovärdigt straffrättsligt system och det straffrättsliga ansvaret. Försummelse att distribuera domar kan förutom dröjsmål med verkställigheten leda bland annat till bristfälliga anteckningar i straffregistret. Dröjsmålen kan i värsta fall leda till att verkställigheten förfaller, varvid det straffrättsliga ansvaret uteblir helt.

Saken uppdagades ursprungligen i samband med granskningen av straffdomar vid justitiekanslersämbetet. På basis av en iakttagelse inledde biträdande justitiekanslern på eget initiativ en utredning om huruvida det var fråga om ett enstaka fall eller ett mer omfattande problem. Om samma sak inlämnades även ett klagomål enligt vilket ett ovillkorligt fängelsestraff som klaganden dömts till hade verkställts först över två år efter att hovrättens dom meddelats.

Ytterligare information

Referendarieråd Markus Löfman, tel. 0295 162 539, fö[email protected]

Gammalt innehåll