Hoppa till innehåll

Angående tjänsteförhållande för viss tid ska ett beslut fattas

Diarienummer: OKV/1308/1/2015
Givet: 4.7.2016
Beslutsfattare: biträdande justitiekanslerns ställföreträdare
Föremål för ärendet: undervisnings- och kulturministeriets förvaltningsområde
Åtgärd: uppfattning

På basis av förvaltningslagen borde staden ha fattat skriftliga och motiverade beslut angående de aktuella offentligt lediganslagna tjänsteförhållandena för viss tid som lärare. En anvisning om rättelseyrkande borde även ha bifogats besluten.

De motiverade förvaltningsbesluten jämte anvisning om rättelseyrkande borde ha delgivits parten på det i kommunallagen reglerade sättet. En kommunmedlem anses ha fått del av beslutet när protokollet har lagts fram offentligt (gamla kommunallagen 365/1995).

Biträdande justitiekanslerns ställföreträdare konstaterade ytterligare att av den lagstiftning som ska tillämpas i fallet kan inte finnas stöd för det förfarande att det skulle krävas aktivitet från sökandens sida för att få ett skriftligt beslut med bifogad anvisning om rättelseyrkande.