Hoppa till innehåll

Åldersgränserna i tjänsten Mina Kanta-sidor är inte enligt barnets bästa

Utgivningsdatum 18.12.2018 10.02
Pressmeddelande

Biträdande justitiekansler Mikko Puumalainen anser att åldersgränserna i tjänsten Mina Kanta-sidor är på många sätt problematiska och strider mot de grundläggande fri- och rättigheterna.

I hälso- och sjukvårdens elektroniska tjänst Mina Kanta-sidor ser vårdnadshavaren inte recepten för eller andra hälsouppgifter om sitt 10-åriga eller äldre minderåriga barn, även om barnet önskar så. Åldersgränsen är inte enligt barnets bästa eftersom den hindrar barnets rätt att bli hört och besluta om sina angelägenheter samt försvårar vårdnadshavares uppgift att ansvara för sina barns välbefinnande.

Social- och hälsovårdsministeriets ledningsgrupp beslutade om begränsningen av åtkomsten till uppgifterna 2015. Lagstiftningen hade ändrats 2014 bl.a. så att man via Mina Kanta-sidor kunde överlåta uppgifter om minderåriga till deras vårdnadshavare. Ministeriet beslutade om att begränsa utlämnandet av uppgifter på den grunden att en minderårig patient som enligt patientlagen bedöms vara tillräckligt mogen har rätt att förbjuda att uppgifter om honom eller henne lämnas ut. Eftersom det av tekniska orsaker inte var möjligt att ställa in ett sådant förbud i tjänsten Mina Kanta-sidor, beslutade ministeriet om en mekanisk åldersgräns på 10 år. Enligt nuvarande uppskattning ska ett system där förbudet kan ställas in kunna tas i bruk i slutet av 2020.

Biträdande justitiekanslern anser att social- och hälsovårdsministeriet har handlat klandervärt. Han poängterar att svårigheterna i anslutning till genomförandet av ett datasystem inte är en acceptabel orsak till att avvika från grundlagens bestämmelser. Enligt honom är huvudregeln i lagstiftningen att uppgifter om en minderårig person får lämnas ut till hans eller hennes vårdnadshavare. I lagstiftningen betonas också att barnets åsikt ska beaktas enligt barnets ålder och utvecklingsnivå. Till skillnad från vad förutsätts enligt patientlagen kan en åldersbegränsning som grundar sig på datasystemets egenskaper inte anses beakta den minderårigas vilja eller mognad. En absolut åldersgräns försätter barn, som är olika när det gäller mognad, dessutom i en ojämlik ställning sinsemellan om de behandlas på samma sätt.

Begränsningen hindrar också tillgodoseendet av medborgarnas jämlika rätt till digitala tjänster i samhället.  Åtkomsten till dessa tjänster har nekats de personer i åldern 10–18 som inte har identifieringsmedel som behövs för Mina Kanta-sidor. Deras vårdnadshavare kan inte heller använda dessa tjänster för dem med sina egna koder. För att logga in i tjänsten Mina Kanta-sidor behövs nätbankskoder, ett mobilcertifikat eller ett elektroniskt id-kort.

Biträdande justitiekanslern påpekar att ministeriets förfarande är klandervärt också därför att ledningsgruppen fattade sitt beslut utan en sådan rättslig grund som förutsätts enligt grundlagen och medveten om att beslutet står i strid med patientlagen. Bestämmelser om grunderna för individens rättigheter och skyldigheter ska utfärdas genom lag eller förordning, inte genom en ledningsgrupps beslut.

Biträdande justitiekanslern delgav social- och hälsovårdsministeriet sina synpunkter och bad ministeriet underrätta biträdande justitiekanslern om de åtgärder som vidtas senast den 29 mars 2019.

Ytterligare information

äldre justitiekanslerssekreterare Outi Kauppila, tel. 0295 162 535, förnamn.efternamn(at)okv.fi

Gammalt innehåll