Hyppää sisältöön

Valtioneuvoston oikeuskanslerin ennakollisen säädösvalvonnan kommentti hallituksen esityksestä eduskunnalle laiksi väliaikaisista toimenpiteistä välineellistetyn maahantulon torjumiseksi

Julkaisuajankohta 21.5.2024 8.36

Valtioneuvoston oikeuskansleri on perustuslain 108 §:n 1 momenttiin ja 111 §:n 2 momenttiin perustuvassa valtioneuvoston yleisistunnon laillisuusvalvonnassa tarkastanut ennakkoon hallituksen esityksen eduskunnalle laiksi väliaikaisista toimenpiteistä välineellistetyn maahantulon torjumiseksi.

Tarkastuksessa oikeuskansleri on esittänyt esityksen valmistelusta ja sisällöstä vastaavalle sisäministeriölle seuraavan kommentin, jonka mukaan ei ole estettä esitellä hallituksen esitys valtioneuvoston yleisistunnossa:

’’Oikeusvaltiossa kaiken julkisen vallankäytön ja siten myös kansallisen turvallisuuden suojaamista kaikissa eri turvallisuustilanteissa koskevien perusratkaisujen on perustuttava eduskunnan hyväksymään lakiin. Perustuslaissa edellytetään, että myös viranomaisten toimivallan tulee kaikissa tilanteissa perustua lakiin.

Kansallisen turvallisuuden suojaaminen on perustuslain näkökulmasta hyväksyttävä ja erittäin painavakin kansallinen tavoite. Se on myös kansainvälisen oikeuden ja Euroopan unionin oikeuden näkökulmasta hyväksyttävä tavoite. Eduskunnan tehtävä lainsäätäjänä on tasapainottaa yhteen kansallisen turvallisuuden vaatimukset perus- ja ihmisoikeuksien kanssa. Kansallisella lailla ei voida pätevästi poiketa kansainvälisistä velvoitteista, mutta on perusteltua saattaa eduskunnan arvioitavaksi ja hyväksyttäväksi, voidaanko uudenlaisessa tilanteessa hakea uudenlaista tulkintaa kansainväliseen oikeuteen ja uudenlaisen kansallisen valtiokäytännön oikeudelliset perusteet.

Kokonaisuutena hallituksen esitys antaa eduskunnalle oikean kuvan esityksen oikeudellisen arvioinnin kannalta keskeisistä seikoista mukaan lukien esityksen ongelmalliset ja jännitteiset kohdat. Käsillä olevassa turvallisuustilanteessa on perusteltua saattaa hallituksen esityksen välttämättömyys, oikeasuhtaisuus ja tarkoituksenmukaisuus lainsäädäntövaltaa käyttävän eduskunnan arvioitavaksi. Olennaista on myös eduskunnan perustuslakivaliokunnan tekemä arvio esityksen suhteesta perustuslakiin ja ihmisoikeusvelvoitteisin, jolloin lakiehdotuksen keinojen ja tavoitteiden valtiosääntöinen punninta tehdään laajasti myös asiantuntijalausuntojen perusteella. 

Oikeuskanslerin ennakkotarkastusmuistiossa esitetyt kommentit on osittain otettu huomioon hallituksen esityksen pykäläehdotusten ja perusteluiden jatkovalmistelussa. ”Esimerkiksi korkeaa kynnystä (”välttämätön”) palautuskiellon laukaisevien seikkojen arvioimiseksi on alennettu ja samalla viranomaisharkintaa ohjaavat perusteet on otettu selkeämmin lakiin, mikä on merkityksellistä myös Rajavartiolaitoksen virkamiesten oikeudellisen asema kannalta. Nyt ’’arvio toteutetaan tavalla, joka on tarpeen henkilön oikeuksien turvaamiseksi, rajaturvallisuuden ja kansallisen turvallisuuden varmistamiseksi tai muiden olosuhteiden vuoksi”. Esityksen perusratkaisut sisältävät kuitenkin edelleen riskin tiettyjen oikeuksien ja kansainvälisten ihmisoikeussopimusten rikkomisesta. Suurin riski liittyy edelleen puuttuvaan oikeusturvamekanismiin. Se, kuinka suureksi riskin voidaan arvioida muodostuvan, jää kuitenkin viime kädessä valtioneuvoston päätösten ja Rajavartiolaitoksen soveltamiskäytännön varaan. 

Edellä mainituilla perusteilla oikeuskansleri ei näe estettä hallituksen esityksen esittelylle valtioneuvostossa.’’

Oikeuskansleri on ollut laillisuusvalvojana läsnä ylimääräisessä valtioneuvoston yleisistunnossa 21.5.2024 eikä oikeuskanslerilla ole ollut perustuslaissa tarkoitettua huomauttamista esityksen antamiseen. 

Esityksen aikaisemmassa valmisteluvaiheessa luonnos hallituksen esitykseksi on ollut oikeuskanslerin ennakkotarkastuksessa. Ennakkotarkastuksessa oikeuskansleri on hyväksynyt liitteenä olevan ennakkotarkastusmuistion, joka on valmisteltu oikeuskanslerinvirastossa (OKV/1238/23/2024). Tätä ennen oikeuskansleri antoi esitysluonnoksen lausuntokierroksen yhteydessä esityksestä lausuntonsa (OKV/727/21/2024).

Oikeuskanslerin ennakollisessa säädösvalvonnassa tarkastetaan, että hallituksen esitys täyttää muotonsa ja sisältönsä puolesta eduskunnalle antamisen edellytykset ja siinä kiinnitetään erityistä huomiota perus- ja ihmisoikeuksien sekä yleensä kaikkien oikeuksien ja eri henkilö- ja intressitahojen oikeuksien ja etujen tasapainoiseen toteutumiseen sekä hyvän lainvalmistelutavan toteutumiseen. Ennakkotarkastuksen sisältöä ja näkökulmia sekä menettelytapoja käsitellään valtioneuvoston oikeuskanslerin puheenvuorossa Toimenpidekynnys lainvalmistelun laillisuusvalvonnassa (Valtioneuvoston oikeuskanslerin kertomus K 19/2022 vp, s. 12-21).

Puheenvuoro