Hyppää sisältöön

Väliaikaisista toimenpiteistä välineellistetyn maahantulon torjumiseksi

Diaarinumero: OKV/727/21/2024
Antopäivä: 21.3.2024
Ratkaisija: oikeuskansleri
Kohde: valtioneuvosto tai ministeriö
Toimenpide: lausunto

Oikeuskansleri antoi lausunnon esitysluonnoksesta laiksi väliaikaisista toimenpiteistä välineellistetyn maahantulon torjumiseksi. Esitysluonnoksessa on kyse erittäin poikkeuksellisesta ja perus-ja ihmisoikeusherkästä sääntelyehdotuksesta. Hän piti lakiehdotuksen valmistelua sinänsä perusteltuna nykyisessä turvallisuustilanteessa. Lakiehdotuksen tavoite on painava ja hyväksyttävä. Samalla kansallista turvallisuutta ja perus- ja ihmisoikeuksia sovitettaessa yhteen tulee aina valita perus- ja ihmisoikeusrajoituksiltaan lievimmät toimenpiteet.  

Oikeuskanslerin tehtävä on varmistaa, että eduskunnan perustuslakivaliokunnalla on riittävät edellytykset suorittaa sille perustuslain mukaan kuuluvaa tehtävää valvoa lakiesitysten perustuslainmukaisuutta. Oikeuskanslerin tehtävä ei ole estää kiistanalaisenkaan hallituksen esityksen antamista valtiovallan ylintä lainsäädäntövaltaa käyttävän elimen arvioitavaksi. Tämä näkökulma on erityisen korostunut tilanteessa, jossa lakiesitys koskee kansallista turvallisuutta. Tällöin julkisen vallankäytön tulee perustua demokraattisesti valmisteltuun lakiin ja siihen perustuvaan harkintaan. 

Lakiesitys on esitetty hyväksyttäväksi perustuslain 73 §:n mukaisessa menettelyssä. Siinä on pyritty rajaamaan poikkeukset kansainvälisestä oikeudesta tai EU-oikeudesta. Vaikka esitysluonnoksessa ei ole kyse koko perusoikeusjärjestelmää koskevasta ehdotuksesta eikä siten perustuslain kokonaisuudesta, se on jännitteinen turvapaikkaoikeuden sekä palautuskiellon kanssa ja ristiriidassa palautuskieltoon liittyvän oikeusturvan vaatimusten kanssa. 

Turvautuminen perustuslain säätämisjärjestykseen on mahdollista vain ja ainoastaan, jos kansalliseen turvallisuuteen tai Suomen itsemääräämisoikeuteen kohdistuu vakava uhka. Suunniteltujen toimivaltuuksien käyttöönoton kynnyksen tulee olla hyvin korkea ja lain soveltamisen yksi viimesijaisista keinoista vastata välineellistetyn maahantulon torjumiseen. Käyttöönottokynnyksen osalta esitys vaatii selkeyttämistä ja tarkentamista.

Oikeuskanslerin mukaan ihmisoikeuksiin myös kohdistuvien rajoitusten edellytyksistä tulee säätää esitettyä täsmällisemmin. Rajatussakin poikkeuksessa on vältettävä puuttumasta ihmisoikeuksien ydinalueeseen, joihin kuuluvat oikeus elämään ja kidutuksen ja muun epäinhimillisen kohtelun kielto. Perustuslakiin tehtävän poikkeuksen on tästä syystä oltava luonnoksessa esitettyä täsmällisemmin rajattu. 

Ehdotettua sääntelyä on pyrittävä täsmentämään myös sen varmistamiseksi, että se täyttää myös sääntelyn selkeyttä, ennakoitavuutta, välttämättömyyttä, oikeasuhtaisuutta, ja oikeusturvaa koskevat vähimmäisvaatimukset. Tämä on välttämätöntä sekä välineellistetyn maahantulon kohteena olevien henkilöiden että rajaviranomaisten oikeusturvan kannalta. Rajaviranomaisen harkintavaltaa on pyrittävä tarkentamaan ja rajoittamaan, jotta lainsäädäntö ei mahdollista sen mielivaltaista soveltamista.