Hoppa till innehåll

Totala behandlingstider för miljöärenden

Diarienummer: OKV/3503/70/2021
Givet: 13.10.2022
Beslutsfattare: biträdande justitiekansler
Föremål för ärendet: förvaltningsdomstolarna miljömyndigheterna
Åtgärd: uppfattning

Enligt biträdande justitiekanslern har behandlingstiderna för miljöärenden såväl i NTM-centralen i Egentliga Finland och vid Vasa förvaltningsdomstol varit oskäligt långa. De totala behandlingstiderna för vissa enskilda ärenden är enligt utredningarna fortfarande mycket långa, upp till fem och sex år.

Biträdande justitiekanslern ansåg att den långvariga situationen är mycket bekymmersam med tanke på det i grundlagen garanterade rättsskyddet och tillgodoseendet av den grundläggande rättighet som hänför sig till miljön.  

Enligt den utredning som nu inkommit hade den genomsnittliga behandlingstiden för alla ärenden dock börjat förkortas vid Vasa förvaltningsdomstol. Även i vatten- och miljöärenden kunde man enligt den utredning som erhållits förvänta sig en gynnsam utveckling bland annat tack vare tilläggsresurser och omorganisering av ärendena.

Vid NTM-centralen i Egentliga Finland hade man enligt utredningen inte fått permanenta tilläggsresurser för behandlingen av ärenden, men en ökning av antalet visstidstjänster hade lett till en bättre situation. NTM-centralen hade också som mål att göra tillståndsbehandlingen smidigare. För att göra behandlingen smidigare och förkorta behandlingstiderna krävdes enligt den bedömning som NTM-centralen presenterade i sin utredning dock ytterligare resurser.

Enligt biträdande justitiekanslerns bedömning har behandlingstiderna nu utvecklats i rätt riktning. Såväl NTM-centralen i Egentliga Finland och Vasa förvaltningsdomstol bör dock enligt biträdande justitiekanslerns avgörande fortsättningsvis utveckla och effektivisera sin verksamhet så att de anvisade tilläggsresurserna kan utnyttjas effektivt och ärendenas totala behandlingstider kan förkortas avsevärt.

Biträdande justitiekanslern bad NTM-centralen i Egentliga Finland och Vasa förvaltningsdomstol att lämna uppdaterade uppgifter om användningen av tilläggsresurserna och om sina utvecklingsåtgärder samt om deras inverkan på behandlingstiderna för miljöärenden senast den 31 maj 2023.