Hoppa till innehåll

Polisens och åklagarens förfarande i förundersökningen

Diarienummer: OKV/1602/1/2013
Givet: 17.12.2014
Beslutsfattare: biträdande justitiekanslerns ställföreträdare
Föremål för ärendet: åklagaren polisen
Åtgärd: uppfattning uppfattning

I ett klagomålsärende framgick att målsäganden hade i tre fall gjort brottsanmälan till polisen ca 14 månader efter de misstänkta brottens gärningstidpunkter, dvs. ca 10 månader innan åtalsrätten skulle preskriberas till den del fråga var om misstänkta ärekränkningsbrott. När undersökningsledaren sedermera hade framställt för åklagaren att förundersökningen skulle avslutas hade åtalsrätten hunnit preskriberas till nämnda delar.

Biträdande justitiekanslerns ställföreträdare konstaterade att av den inhämtade utredningen inte framkom några sådana omständigheter på grund av vilka den nämnda tiden (10 månader) - med beaktande av ärendenas art, omfattning och andra särdrag samt yttre omständigheter - skulle ha varit otillräcklig för polisen att slutföra förundersökningen, eller alternativt göra en framställning om begränsning av förundersökningen till åklagaren, i god tid innan åtalsrätten för misstänkt ärekränkning skulle i fallen preskriberas.

Med beaktande av det tillgängliga materialet ansåg biträdande justitiekanslerns ställföreträdare det vara en tillräcklig åtgärd att uppmärksamma polisinrättningen på skyldigheten att göra förundersökning utan onödigt dröjsmål.

I ärendet framgick därtill att till den del i ett av de nämnda fallen fråga även var om misstänkt brott mot tjänstehemlighet av oaktsamhet hade förundersökningen begränsats av åklagaren på den grund att preskriptionstiden för det nämnda tjänstebrottet skulle ha varit två år. Åklagaren hade fattat sitt beslut i enlighet med undersökningsledarens framställning om begränsning av förundersökningen.

Preskriptionstiden för tjänstebrott är enligt lagen minst fem år. Enligt biträdande justitiekanslerns ställföreträdare var det således klart att såväl undersökningsledaren i sin framställning om begränsning av förundersökningen som åklagaren i sitt beslut om att begränsa förundersökningen hade misstagit sig beträffande det aktuella tjänstebrottets preskriptionstid.

Biträdande justitiekanslerns ställföreträdare uppmärksammade polisen och åklagaren på att preskriptionstiden för tjänstebrott är minst fem år.