Hoppa till innehåll

Polisens förfarande vid handläggningen av brottsanmälan

Diarienummer: OKV/420/1/2014
Givet: 20.1.2015
Beslutsfattare: biträdande justitiekansler
Föremål för ärendet: åklagaren polisen
Åtgärd: annan åtgärd uppfattning

Brottsanmälan hade enligt klaganden varit en längre tid "borttappad" hos polisen. Av den inhämtade utredningen framgick att klaganden hade ursprungligen gjort sin brottsanmälan till åklagaren, som hade överfört handlingarna i ärendet till polisen under våren 2011. Åklagaren hade samtidigt gett polisen muntliga direktiv om att polisen skulle bland annat utreda om det fanns skäl att inleda förundersökning i ärendet.

Inom polisen hade handlingarna överförts från polismannen, som tagit emot handlingarna av åklagaren, till en annan polisman som var avsedd att fungera som undersökningsledare. Den sistnämnda polismannen hade emellertid antagit att handlingarna gällde ett redan avgjort ärende, dvs. han hade inte förstått att handlingarna utgjorde en ny brottsanmälan. Polisen hade registrerat brottsanmälan först i mars 2012 efter att klaganden hade riktat till polisen en förfrågan om ärendets handläggning.

Biträdande justitiekanslern konstaterade att klagandens brottsanmälan inte de facto hade varit "borttappad" på så sätt att handlingarna skulle ha varit försvunna. Det väsentliga var emellertid att när polisen inte genast registrerade brottsanmälan och den avsedda undersökningsledaren inte förstod att det handlade om en ny brottsanmälan, blev brottsanmälan helt obehandlad fram till registreringen i mars 2012. Ärendet blev således inte behandlad på det i lagen förutsatt sätt utan onödigt dröjsmål. Efter att handlingarna hade överförts från åklagaren till polisen, borde polisen enligt biträdande justitiekanslern ha registrerat brottsanmälan utan dröjsmål och ha skridit till de åtgärder som även åklagaren förutsatt. Biträdande justitiekanslern betonade därtill att handläggningen av ärenden hos polisen borde ha arrangerats så att viktig information med tanke på handläggningen förmedlas vidare när handlingar överförs från en tjänsteman till en annan.

Biträdande justitiekanslern delgav polisen sin uppfattning om dess felaktiga förfarande vid handläggningen av brottsanmälan.