Hoppa till innehåll

Migrationsverkets ärendehanteringssystem bör vara tillgängligt även på svenska

Diarienummer: OKV/894/70/2024
Givet: 14.6.2024
Beslutsfattare: biträdande justitiekansler
Föremål för ärendet: utlänningsärenden
Åtgärd: uppfattning

Ålands landskapsregering har underrättat justitiekanslersämbetet om att Migrationsverkets ärendehanteringssystem för utlänningsärenden UMA, som används även på Åland, är användbart endast på finska. Biträdande justitiekanslern tog upp saken för utredning på eget initiativ.

På basis av Migrationsverkets utredning verkar det vara klart att UMA-systemet inte uppfyller kraven som ställs i språklagen och Ålands självstyrelselag. Biträdande justitiekanslern fäste speciell uppmärksamhet på att den svenskspråkiga användarbasen för UMA enligt Migrationsverkets utredning vuxit under de senaste åren i och med att migration som riktar sig till Åland ökat, och att en mottagningscentral grundades på Åland år 2022. Det finns ett verkligt behov av att använda systemet på svenska. 

Enligt Migrationsverkets utredning är Migrationsverket medvetet om problemen med UMA-systemets finskspråkiga användning och har påbörjat en undersökning om hur systemet kunde utvecklas. Biträdande justitiekanslern uppmanade Migrationsverket att vidta åtgärder så att systemet kan användas på svenska så fort som möjligt.