Hoppa till innehåll

Justitiekansler Tuomas Pöysti: Under undantagsförhållanden är det viktigt att fästa uppmärksamhet vid ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter samt snabb behandling

Utgivningsdatum 30.3.2020 12.02

Tryggandet av de ekonomiska, sociala och kulturella rättigheterna samt en god förvaltning kräver en särskild omsorg under undantagsförhållanden.

Justitiekanslern i statsrådet höll ett sällsynt anförande i slutet av statsrådets allmänna sammanträde 26.3.2020 om behovet av att se till att ärenden som gäller utkomstskydd behandlas utan dröjsmål när antalet klienter och ärenden som ska behandlas snabbt ökar som en samhällelig följd av den pandemi som coronaviruset orsakat.

Vid justitiekanslerns laglighetskontroll har man dessutom vid behov på basis av den information som fås genom klagomål snabbt vid sidan om sedvanlig behandling av klagomål fäst uppmärksamhet vid att personer i utsatt ställning beaktas vid arrangemangen under undantagsförhållanden; till exempel 19.3.2020 i Folkpensionsanstaltens anvisningar om begränsning av medicinsk rehabilitering, som Folkpensionsanstalten snabbt ändrade. Vid laglighetskontrollen styrs identifieringen av bland annat barns och funktionshindrades rättigheter i enlighet med konventionen om barnets rättigheter och konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Även om de nu aktuella undantagsförhållandena kräver mycket snabba beslut och åtgärder för att skydda människors rätt till liv och hälsa samt befolkningens hälsa i allmänhet, måste man till exempel utveckla förfaranden som lämpar sig för situationer där det gäller hörande och delaktighet. Ministerierna ska inom sina ansvarsområden också följa upp hur de ekonomiska, sociala och kulturella rättigheterna tillgodoses och i synnerhet situationen för dem som befinner sig i en utsatt ställning samt vidta behövliga åtgärder.

Biträdande justitiekanslern har på eget initiativ inlett följande utredningar om laglighetskontrollen av myndighetsverksamheten och de som sköter offentliga uppdrag: (1) Folkpensionsanstaltens beredskap för en betydande ökning av antalet ärenden som gäller bland annat arbetslöshetsförmåner, grundläggande utkomststöd, bostadsbidrag samt dagpenning vid sjukdom och smittsam sjukdom på grund av konsekvenserna av coronaviruspandemin och undantagsförhållanden (OKV/7/50/2020) och (2) beredskapen inför en betydande ökning av antalet ärenden som gäller rätten till utkomstskydd för arbetslösa vid arbets - och näringsbyråerna på grund av coronaviruspandemin och verkningarna av undantagsförhållanden (OKV/8/50/2020).

Anförande Gammalt innehåll