Hoppa till innehåll

Jäv i förvaltningsärende

Diarienummer: OKV/1756/1/2012
Datum: 23.3.2014
Beslutsfattare: biträdande justitiekansler
Föremål för ärendet: undervisnings- och kulturministeriets förvaltningsområde
Åtgärd: uppfattning

Förvaltningschefen vid en skolmyndighet hade i anledning av ett tjänstemannarättsligt ärende vid en myndigheten underlydande skola beslutat om upphandling av advokattjänster från en advokatbyrå där hennes syster var delägare och verksam som advokat. Enligt biträdande justitiekanslern hade förvaltningschefen förfarit på ett sätt som var ägnat att äventyra tilltron till hennes opartiskhet på ett sådant sätt som avses i 24 § 2 mom. 6 pt i förvaltningslagen för landskapet Åland.

Det förhållandet att förvaltningschefens syster inte personligen befattat sig med det ärende som advokatbyrån hade fått sig anförtrott samt det förhållandet att hennes ägandeandel av advokatbyrån uppgått till endast 10 % hade enligt biträdande justitiekanslerns uppfattning inte väsentlig betydelse vid bedömningen av ärendet.  

Förvaltningschefen borde ha skridit till åtgärder för att en ojävig tjänsteman utan dröjsmål förordnas att i hennes ställe handlägga anskaffningsärendet, i enlighet med vad som föreskrivs i 25 § i förvaltningslagen för landskapet Åland.

Biträdande justitiekanslern konstaterade ännu att även om det inte kan visas att förvaltningschefen haft för avsikt att på bekostnad av övriga advokatbyråer gynna den advokatbyrå där hennes syster var verksam, eller att den myndighet hon satts att leda skulle ha åsamkats skada genom hennes förfarande, är det viktigt för upprätthållandet av förtroendet för myndigheternas opartiskhet att reglerna om jäv i förvaltningsärenden tillämpas på ett sådant sätt att myndighetsverksamheten även utåt sett ger ett förtroendeingivande intryck.