Hoppa till innehåll

Dröjsmål med stadens svar

Diarienummer: OKV/1967/1/2014
Givet: 16.4.2015
Beslutsfattare: biträdande justitiekanslerns ställföreträdare
Föremål för ärendet: kommunförvaltningen
Åtgärd: uppfattning

Klaganden hade i sitt klagomål 14.11.2014 kritiserat, att han inte hade fått något svar på sina skrivelser och förfrågningar till stadens vägmästare 23.5.2012, till staden 7.5.2013 och till stadens tekniska nämnd 24.11.2014.

Enligt biträdande justitiekanslerns ställföreträdare har i laglighetsövervakningspraxis konstaterats att det ingår i god förvaltning och i behörig myndighetsverksamhet att sakliga frågor och förfrågningar som ställs till myndigheten besvaras som sig bör och utan ogrundat dröjsmål.

Biträdande justitiekanslerns ställföreträdare ansåg att av utredningen inte entydigt framgick att klaganden ännu heller skulle ha fått svar på sina förfrågningar. Det hade i varje fall dröjt mer än 2,5 år för staden att besvara klagandens förfrågningar. Staden borde i sin förvaltning se till att lagenlig god förvaltning angående förfrågningar iakttas i fortsättningen.

Biträdande justitiekanslerns ställföreträdare fäste stadens uppmärksamhet vid att sakliga förfrågningar ska besvaras utan ogrundat dröjsmål.