Hoppa till innehåll

Coronaklagomålen sysselsätter justitiekanslern

Utgivningsdatum 21.8.2020 15.40
Pressmeddelande

Under tiden 1.1. - 21.8.2020 har det hos justitiekanslern framförts 353 klagomål som hänför sig till coronaepidemin, och dessutom har justitiekanslern eller biträdande justitiekanslern tagit initiativ till en utredning i 12 av de fall som gällt coronaepidemin.

Den 21 augusti 2020 fanns det 133 oavgjorda klagomål i anknytning till coronaepidemin.  Starka ställningstaganden om laglighetsövervakningen under coronakrisen har framförts också i samband med statsrådets tillsyn och dess förhandsgranskning av författningar.  

Justitiekanslern behandlar för närvarande ett antal viktiga helheter som gäller coronaläget. En av dessa helheter är klagomålen om statsrådets restriktionsbeslut om den gränsöverskridande trafiken och informeringen kring detta. Målet är att avgöra denna helhet före utgången av september. Justitiekanslern har på eget initiativ lyft fram frågan om social- och hälsovårdsministeriets och Institutet för hälsa och välfärds öppenhet och offentliggörande av den information som besluten om coronaepidemin baserat sig på, och även öppenheten vad gäller de epidemiologiska modellerna. Avsikten är att frågan ska lösas inom november. En annan helhet som behandlas gäller klagomålen om den presskonferens som social- och hälsovårdsministeriet höll den 10 augusti 2020. Dessutom behandlas som ett eget initiativ också social- och hälsovårdsministeriets och arbets- och näringsministeriets förfaranden gällande styrningen av lagringen och anskaffningen av den skyddsutrustning som har behövts under coronaepidemin. 

Förutom coronaklagomålen och de egna initiativen behandlas också ärenden som hör till laglighetsövervakningen av statsrådets och republikens presidents tjänsteåtgärder, laglighetsövervakningen av myndigheterna och av de instanser som sköter offentliga uppdrag samt övervakningen av advokater och rättegångsbiträden med tillstånd. Från ingången av 2020 har det anhängiggjorts sammanlagt 1 757 klagomål vid justitiekanslersämbetet, vilket betyder att de har ökat med cirka 420 jämfört med i fjol. År 2019 anhängiggjordes det sammanlagt 3 166 ärenden gällande laglighetsövervakning vid justitiekanslersämbetet, och 2 130 av dem var klagomål.

Gammalt innehåll