Hoppa till innehåll

Biträdande justitiekansler Mikko Puumalainen: Teckenspråkstolkning borde ha ordnats i ett besöksförbudsärende

Utgivningsdatum 18.10.2023 11.15
Pressmeddelande

I ett klagomål från Finlands Dövas Förbund rf kritiseras tingsrätten för att inte ha ordnat tolkning till teckenspråk vid tingsrättens sammanträde för en person med hörselnedsättning som ansökt om besöksförbud.

Tingsdomaren konstaterade i sin utredning att parterna i ett ärende som gäller besöksförbud med stöd av lagen om besöksförbud själva svarar för sina kostnader i ärendet, inklusive kostnaderna för tolkning. Enligt biträdande justitiekansler Mikko Puumalainen hade tingsdomaren i egenskap av oberoende domare utövat sin självständiga prövningsrätt lagenligt och beslutet var inte lagstridigt. För att tillgodose de grundläggande fri- och rättigheterna och de mänskliga rättigheterna kunde slutsatsen dock också ha varit att ordna teckenspråkstolkning på tjänstens vägnar. Denna lösning kunde ha uppnåtts genom att vid tolkningen av bestämmelserna i lagen om besöksförbud och lagen om rättegång i brottmål betona det allmännas skyldighet enligt grundlagen att trygga tillgodoseendet av de grundläggande fri- och rättigheterna och de mänskliga rättigheterna. Enligt biträdande justitiekanslern kunde man i detta fall ha lagt särskild vikt vid att trygga en rättvis rättegång. I sitt avgörande betonade biträdande justitiekanslern att situationen inte var rimlig eller rättvis för den sökande. Den sökandes grundläggande fri- och rättigheter och rättsskydd förhindrades också delvis från att äventyras av slumpmässiga skäl, då en stödperson som kunde tolka till teckenspråk var närvarande vid rättegången.

Enligt biträdande justitiekanslern har lagen om besöksförbud tydliga och starka målsättningar som tryggar de grundläggande fri- och rättigheterna och de mänskliga rättigheterna. Dessa gäller allas rätt till liv och till personlig frihet, integritet och trygghet. De handlar också om jämlikhet. I motiveringen till lagen nämns särskilt kvinnor, äldre personer och barn, men det är uppenbart att den också gäller personer med funktionsnedsättning och teckenspråkiga personer och deras jämlikhet. Besöksförbud skyddar således också rätten till liv och till personlig frihet, integritet och trygghet för personer med funktionsnedsättning och teckenspråkiga personer, och denna rätt ska tryggas för dem på lika villkor.

Biträdande justitiekansler Mikko Puumalainen ber justitieministeriet bedöma tolkningen av lagstiftningen om besöksförbud i situationer där det finns risk för att de grundläggande fri- och rättigheterna och de mänskliga rättigheterna kan äventyras. Ministeriet ska lägga fram sin bedömning senast den 30 januari 2024.

Ytterligare information

Avgörande: Tingsrättens förfarande vid ordnande av teckenspråkstolkning i ett besöksförbudsärende (OKV/2327/10/2022, pdf på finska)
 
Föredragande: Minna Ruuskanen, äldre justitiekanslerssekreterare, tfn 02951 62545, [email protected]