Hoppa till innehåll

Biträdande justitiekansler Mikko Puumalainen: Polisen har svårt att identifiera människohandelsbrott

Utgivningsdatum 28.12.2021 13.05 | Publicerad på svenska 2.2.2022 kl. 13.12
Pressmeddelande

Enligt biträdande justitiekansler Mikko Puumalainen har polisen svårt att identifiera rekvisit för människohandelsbrott vid förundersökning.

Detta tar sig uttryck bland annat som fördröjningar när polisen utför förundersökningar som anknyter till människohandel. Polisstyrelsen bör vidta många åtgärder för att skapa sådana förutsättningar för förundersökningarna att de inte fördröjs oskäligt mycket.

I en tidningsartikel som publicerades våren 2021 lyftes det fram exempel på polisundersökningar som gällde människohandel och pekades på brister i dem. Bland annat med stöd av dessa uppgifter inledde biträdande justitiekanslern på eget initiativ en bedömning av huruvida polisen vid förundersökning av människohandelsbrott har agerat utan dröjsmål och i enlighet med lag och sina skyldigheter.

För sitt avgörande gick biträdande justitiekanslern igenom sammanlagt 50 av polisens förundersökningar. Flera av dessa förundersökningar pågick fortfarande när biträdande justitiekanslern meddelade sitt avgörande. De flesta av de genomgångna förundersökningarna hade fördröjts. Som längst hade en förundersökning pågått i över fyra år. Den ansenliga fördröjningen hade orsakats av att polisen inte hade identifierat rekvisiten för människohandelsbrott och därtill anknytande brott. Till exempel hade polisen i vissa fall först undersökt det misstänkta brottet med andra rubriceringar. Det har också förekommit andra orsaker till fördröjningarna, såsom små resurser för förundersökning hos polisen, problem med tolkning och problem vid samarbetet mellan olika myndigheter.

Biträdande justitiekanslern anser att problemet är allvarligt och att de åtgärder som Polisstyrelsen hittills vidtagit har varit otillräckliga. Trots att man från Polisstyrelsen uppger att man har infört mer utbildning i bekämpning av människohandelsbrott, visar redogörelser från polisinrättningarna att det finns uppenbara brister i polisens kompetens. Enligt biträdande justitiekanslern bör Polisstyrelsen och Polisyrkeshögskolan överväga om utbildningen för poliser i bekämpning av människohandel och brott som är nära relaterade till människohandel bör effektiviseras.

Enligt biträdande justitiekanslern styr Polisstyrelsens anvisningar polisens praktiska arbete i betydande grad och förenhetligar det. Det behöver också bedömas vilken roll anvisningarna har vid genomförandet av förundersökningar och vid prioriteringen av undersökningsresurserna.

Biträdande justitiekanslern uppmanar också polisens interna laglighetsövervakning att noggrannare bevaka säkerställandet av att människohandelsbrott identifieras och att förundersökning av sådana brott sker utan dröjsmål, för att en faktisk förändring av nuläget ska fås till stånd. Polisstyrelsen bör även i övrigt skapa sådana förutsättningar för genomförandet av förundersökning att problem som anknyter till översättning och tolkning inte fördröjer förundersökningarna oskäligt mycket.

Polisstyrelsen bör också se till att samarbetet mellan olika myndigheter fungerar smidigt. Enligt biträdande justitiekanslern är det inte acceptabelt att en förundersökning fördröjs till exempel på grund av att den polis som sköter ärendet inte ens får svar av en annan myndighet. Ett fungerande samarbete mellan olika myndigheter är väsentligt i synnerhet vid en sådan helhet som människohandel.

Biträdande justitiekanslern gav i sitt avgörande polisen 12 anmärkningar om lagstridigt obefogat dröjsmål vid förundersökning. I 15 ärenden fäste han polisens uppmärksamhet vid den lagstiftning och de förfaranden som ska iakttas vid förundersökning.

Biträdande justitiekanslern bad Polisstyrelsen att senast den 15 juli 2022 lämna uppgifter om hur länge förundersökningar av människohandel och därtill nära relaterade brott har tagit under perioden 1 januari-30 juni 2022 och uppgifter om förundersökningar vid varje polisinrättning som den 1 juli 2022 har pågått i över 12 månader. Dessutom bad han om en redogörelse för de förundersökningar som pågått i över 18 månader och orsakerna till att de fördröjts. Han bad också Polisstyrelsen att senast den 30 juni 2022 meddela vilka åtgärder den vidtagit i fråga om utbildning, myndighetssamarbete, anvisningar, ordnande av tolkning och översättning samt laglighetsövervakning.

Ytterligare information

Föredragande: Linda Harjutsalo, äldre justitiekanslerssekreterare, tfn 0295 162 552, [email protected]