Hoppa till innehåll

Biträdande justitiekansler Mikko Puumalainen: Förundersökningarna av människohandelsbrott utvecklas till det bättre

Utgivningsdatum 16.1.2024 8.00 | Publicerad på svenska 16.1.2024 kl. 8.01
Pressmeddelande

Enligt biträdande justitiekansler Mikko Puumalainen har polisens förundersökningar av människohandelsbrott och övervakningen av dem utvecklats till det bättre.

Biträdande justitiekanslern konstaterade i sitt beslut från december 2021 (OKV/1233/70/2021) att polisen har svårigheter i att känna igen rekvisiten för människohandelsbrott vid förundersökningarna. I sitt beslut uppmanade biträdande justitiekanslern polisens interna laglighetsövervakning att genom noggrannare övervakning säkerställa att människohandelsbrotten känns igen och att förundersökningarna görs utan dröjsmål.  

Efter biträdande justitiekanslerns beslut fastställde Polisstyrelsen att förundersökningarna av människohandelsbrott ska höra till de nationella områden som ska prioriteras inom den interna laglighetsövervakningen. Våren 2023 började biträdande justitiekanslern på eget initiativ undersöka hur Polisstyrelsen har övervakat att förundersökningarna av människohandelsbrott är lagenliga. I november 2023 gjorde biträdande justitiekanslern också ett laglighetskontrollbesök vid Polisstyrelsens laglighetsövervakning.  

Det fanns fortfarande brister i förundersökningen av människohandelsbrott. Bland de fall som förutsatte bedömning av bevisningen fanns det till exempel fall som inte hade förts till åklagaren för prövning. Polisen anser att det fortfarande är svårt att känna igen människohandel och dess närliggande brott samt att tillämpa brottsrekvisiten.  

Biträdande justitiekanslern ansåg att det är positivt att polisinrättningarna har identifierat vilka brister det finns i den egna interna laglighetsövervakningen och vidtagit korrigerande åtgärder. Även Polisstyrelsens aktiva laglighetsövervakning av människohandelsbrotten stöder väsentligt en positiv utveckling. Polisstyrelsens verksamhet vid övervakningen av människohandelsbrott gav inte anledning till biträdande justitiekanslerns åtgärder.

Efter biträdande justitiekanslerns beslut har flera polisinrättningar omorganiserat förundersökningen av människohandelsbrott. Genom att centralisera utredningsåtgärderna i undersökningens inledningsskede har man fått bättre resultat . Den nationella undersökningsgrupp vid polisinrättningen i Helsingfors som har arbetat med människohandelsbrott sedan år 2021 har avsevärt förbättrat kvaliteten på förundersökningarna av människohandelsbrott och även försnabbat dem. Det är dock viktigt att se till att det finns tillräcklig kompetens i förundersökning av människohandelsbrott också utanför huvudstadsregionen. 

För att förbättra kvaliteten på förundersökningarna av människohandelsbrott förutsätts det att de olika myndigheterna fortsätter arbeta och följa upp verksamheten långsiktigt. Även biträdande justitiekanslern utreder fortfarande ärenden i anknytning till förundersökning av människohandelsbrott. 

Laglighetsövervakningen av sexualbrott 

I samband med människohandelsbrotten utredde biträdande justitiekanslern också Polisstyrelsens laglighetsövervakning av förundersökningarna av sexualbrott. Biträdande justitiekanslern konstaterade i sitt beslut från november 2022 (OKV/325/70/2022) att vissa polisinrättningar har gjort sig skyldiga till betydande försummelser under förundersökningar av sexualbrott. År 2022 hade polisen förutom människohandelsbrotten också prioriterat förundersökning av sexualbrott högt i sin interna laglighetsövervakning.  

Inom polisens interna laglighetsövervakning framkom det år 2022 exceptionellt många brister i förundersökningsbeslut som gällde sexualbrott. Därför har förundersökning av sexualbrott på nytt år 2023 tagits in som ett av de nationella prioriterade områdena inom polisens interna laglighetsövervakning.  

Biträdande justitiekanslern har begärt att få ta del av Polisstyrelsens berättelse om laglighetsövervakningen för år 2023. Behandlingen av biträdande justitiekanslerns eget initiativ angående laglighetsövervakningen av sexualbrotten pågår fortfarande. 

Mer information

Juho Lehtimäki, referendarieråd, tfn 029 51 62559, [email protected]