Hoppa till innehåll

Beslut om ansökan gällande rehabilitering för frontveteraner

Diarienummer: OKV/759/1/2012
Givet: 23.2.2014
Beslutsfattare: biträdande justitiekansler
Föremål för ärendet: kommunförvaltningen
Åtgärd: uppfattning

Efter det att en frontveteran ansökt om anstaltsrehabilitering hade överläkaren för rehabiliteringsenheten, som med stadens hälsovårdsnämnds bemyndigande fattar besluten i ärendet, brevledes återsänt ansökan och konstaterat att anstaltsrehabilitering respektive öppen rehabilitering enligt Statskontorets anvisningar kunde beviljas turvis vartannat år. I brevet hade veteranen informerats om möjligheten att söka öppen rehabilitering.

Enligt den redogörelse som inhämtades hos social- och hälsovårdsministeriet är det beslut som en läkare fattar om rehabilitering ett vårdbeslut, som innebär att ansökan inte längre är anhängig.

Enligt 21 § i grundlagen har var och en rätt att på behörigt sätt få sin sak behandlad.

Biträdande justitiekanslern konstaterade att vårdbeslutet är ett administrativt avgörande, på vilket ska tillämpas det förfarande som föreskrivs i förvaltningslagen (434/2003), som gäller kommunala myndigheter. Enligt 43, 44 och 45 § i förvaltningslagen ska ett beslut i fråga om en ansökan till en myndighet vara skriftligt och motiverat. Enligt 46 och 47 § i den lagen ska en besvärsanvisning eller anvisningar om hur man begär omprövning fogas till beslutet. Enligt 13 § 2 mom. i lagen om rehabilitering av frontveteraner (1184/88) ska en tjänsteinnehavare som beslutar om rätt till rehabilitering låta det organ som är behörigt avgöra ärendet, om den som är missnöjd med beslutet skriftligen kräver detta inom 14 dagar efter att ha fått del av beslutet.

Biträdande justitiekanslern konstaterade att enligt 2 § 3 mom. i grundlagen ska lag noggrant iakttas i all offentlig verksamhet. Rehabiliteringsenhetens överläkare hade inte förfarit i enlighet med de lagar som förpliktade honom i och med att han inte hade meddelat ett skriftligt och motiverat beslut om ansökan om anstaltsrehabilitering med bifogade anvisningar om hur man begär omprövning.