Hoppa till innehåll

Ambassads förfarande vid behandlingen av viseringsansökan

Diarienummer: OKV/550/1/2014
Givet: 5.11.2014
Beslutsfattare: justitiekansler
Föremål för ärendet: utrikesministeriets förvaltningsområde
Åtgärd: uppfattning

Ambassaden har fattat beslut om avslag av en viseringsansökan på grundval av att beskickningen inte kunde säkerställa om sökanden har för avsikt att lämna Finland när viseringen löper ut. Ambassadens beslut i den begäran om omprövning som gjorts på basis av det ursprungliga beslutet innehöll inte i sak några ställningstaganden till det som framfördes i begäran om omprövning, med undantag av ett allmängiltigt konstaterande, enligt vilket i begäran om omprövning inte har framkommit sådana omständigheter med stöd av vilka beslutet om avslag på viseringen borde ändras eller upphävas.

I beslutet har hänvisats bl.a. till beaktande av den socioekonomiska situationen för den som söker visering, risken för olaglig invandring och situationen i utreselandet samt den bedömning som gjorts på basis av dessa faktorer. Justitiekanslern ansåg att dessa hänvisningar de facto inte innehåller skäl till att beskickningen inte har kunnat säkerställa om sökanden har för avsikt att lämna mållandet när viseringen löper ut.  Detta är problematiskt med tanke på sökandens rättssäkerhet särskilt då sökanden endast har möjlighet att lämna en ny viseringsansökan i stället för att överklaga hos domstol. Justitiekanslern fäste utrikesministeriets och ambassadens uppmärksamhet vid skyldigheten att i enlighet med 191 a § 1 mom. i utlänningslagen och 49 g § 1 mom. i förvaltningslagen motivera det beslut som fattats på grundval av begäran om omprövning som gjorts på grundval av beslutet om avslag på viseringen.