Hyppää sisältöön

Ympäristövalvontaa koskevan asian viipyminen

Diaarinumero: OKV/712/1/2019
Antopäivä: 16.4.2020
Ratkaisija: apulaisoikeuskansleri
Kohde: ympäristöviranomainen
Toimenpide: käsitys

Apulaisoikeuskansleri kiinnitti kunnan huomiota perustuslaissa ja hallintolaissa säädettyyn jokaisen oikeuteen saada asiansa käsitellyksi ilman aiheetonta viivytystä toimivaltaisessa viranomaisessa. Tavanomaiseksi katsottavassa ympäristövalvonta-asiassa ei noin viiden vuoden käsittelyaikaa voitu pitää kohtuullisena.

Kunnan antamasta selvityksestä ei käynyt ilmi mitään käsittelyaika-arviota tai tarkempaa suunnitelmaa siitä, minkälaisella aikataululla asia käsiteltäisiin. Selvityksestä eikä asiassa muutenkaan käynyt ilmi, että asia olisi ollut erityisen monimutkainen, oikeudellisesti epäselvä tai että siihen muuten olisi liittynyt tavanomaista enemmän selvitystyötä. Kunnan mukaan asian käsittelyn viipyminen johtui muun muassa ympäristövalvonnan ruuhkautuneesta työtilanteesta, resurssivajeesta ja asioiden priorisoinnista. Kunnan arvion mukaan kantelijan asia ei ollut yleisen edun kannalta merkittävä.

Apulaisoikeuskansleri viittasi aiempaan laillisuusvalvontakäytäntöön ja totesi, että viranomaisvalvonnan tulee niukoista resursseista huolimatta olla uskottavaa. Jokaisen tulee saada perustuslain oikeusturvasäännöksessä tarkoitetulla tavalla asiansa käsiteltyä ilman aiheetonta viivytystä ja kohtuullisessa ajassa. Apulaisoikeuskasleri muistutti ratkaisussaan, että asiassa valvontailmoituksen tai -pyynnön tehneellä voi olla intressi saada asiassa valituskelpoinen päätös ja saattaa se hallintotuomioistuimen arvioitavaksi, jolloin kysymys on hänen oikeusturvansa toteutumisesta tai toteutumatta jäämisestä.