Hyppää sisältöön

Yleisestä asumistuesta annetun lain muuttaminen

Diaarinumero: OKV/1739/21/2023
Antopäivä: 19.9.2023
Ratkaisija: oikeuskansleri
Kohde: valtioneuvosto tai ministeriö
Toimenpide: lausunto

Oikeuskansleri antoi lausunnon yleisestä asumistuesta annetun lain muuttamista koskevasta hallituksen esitysluonnoksesta. Esityksessä ehdotetaan muutoksia asumistuen saamisen ehtoihin valtion talouden tasapainottamiseksi ja asumistukimenojen voimakkaan kasvun hillitsemiseksi. Tukeen vaikuttavien tulojen vaikutusta kiristettäisiin, tukiprosenttia laskettaisiin ja ansiotulovähennyksestä luovuttaisiin. Asumistuen kuntaryhmitystä muutettaisiin pääkaupunkiseudulla. Lisäksi yleinen asumistuki omistusasuntoihin lakkautettaisiin.

Oikeuskansleri totesi, että yleisellä asumistuella julkinen valta toimeenpanee perustuslain mukaista toimintavelvoitetta. Hän piti ongelmallisena, että esitetyn arvion mukaan toimeentulotuen saajien määrän arvioidaan muutoksen myötä lisääntyvän.

Oikeuskansleri piti tärkeänä, että esitysluonnokseen olennaisesti linkittyvät hallituksen esitykset saatetaan valtioneuvoston ja eduskunnan käsiteltäväksi siten, että eri lakiehdotusten riippuvuussuhteiden ja mahdollisten kumulatiivisten yhteisvaikutusten selvittämiseen sekä sääntelykokonaisuuden vaihtoehtojen arvioimiseen jää riittävästi aikaa.

Oikeuskansleri kiinnitti lisäksi huomiota tavanomaista lyhyempään lausuntoaikaan ja piti hyvin lyhyitä lausuntoaikoja ongelmallisina hyvän lainvalmistelutavan, osallistumisoikeuksien sekä perus- ja ihmisoikeuksien turvaamisvelvoitteiden asianmukaisen toteuttamisen kannalta.