Hyppää sisältöön

Yleisavustuksen myöntäminen nuorisojärjestöille

Diaarinumero: OKV/1989/1/2014
Antopäivä: 7.9.2015
Ratkaisija: oikeuskansleri
Kohde: valtioneuvosto tai ministeriö
Toimenpide: käsitys

Kantelussa arvosteltiin opetus- ja kulttuuriministeriön ja entisen kulttuuri- ja urheiluministerin menettelyä nuorisojärjestöjä koskevassa avustusharkinnassa vuosina 2012 ja 2013.

Ministeriö oli vuonna 2012 hylännyt kristillisten nuorisotyötä tekevien järjestöjen yleisavustushakemukset. Ministeriö oli perustellut avustusten epäämistä kristillisiltä nuorisojärjestöiltä yleisluontoisesti muun muassa nuorisolain arvomaailman toteutumisella.

Oikeuskansleri totesi, että yleisavustusta koskevan kielteisen päätöksen perusteluna ”nuorisolain arvomaailman toteutuminen” on liian väljä ja epämääräinen eikä sitä ole mainittu yleisavustuksen myöntämistä koskevissa säännöksissä perusteena, joka otetaan huomioon yleisavustuksia myönnettäessä.

Oikeuskansleri totesi myös, että ministeriön päätösten perusteluista ei ilmene yksilöidysti, mitkä seikat ja selvitykset ovat vaikuttaneet ministeriön päätöksiin eikä ministeriö ole ennen asian ratkaisemista myöskään varannut asianosaisina oleville järjestöille tilaisuutta tulla kuulluksi niistä järjestöjen kampanjointiin liittyvistä selvityksestä, jotka ilmeisesti ovat johtaneet avustusten epäämiseen tai leikkaamiseen.

Korkein hallinto-oikeus on 19.11.2014 antamallaan ratkaisulla kumonnut lainvastaisena opetus- ja kulttuuriministeriön päätöksen Perussuomalaiset Nuoret ry:n avustushakemuksesta nuorisotoimintaan vuodelle 2013.

Oikeuskansleri totesi, että ministeriön päätöksen 4.4.2013 perustelut eivät ensinnäkään ole olleet riittäviä ja katsoi KHO:n tavoin, että ministeriö ei voi teknisen järjestelmän käyttöönottoon liittyvien vaikeuksien vuoksi vapautua hallintolain 45 §:ssä säädetystä velvollisuudesta perustella päätöksensä, jolla se on osittain hylännyt järjestön hakemuksen.

Toiseksi ministeriö esitti perustelut Perussuomalaiset Nuoret ry:n avustushakemuksen osittaiselle hylkäämiselle vasta oikaisuvaatimukseen antamassaan 22.5.2013 päätöksessä, mutta siltä osin kuin päätöksen perusteluissa viitattiin järjestön esittämiin lapsi- ja nuorisopolitiikan kehittämisohjelmaan ja kunnallispolitiikkaan liittyviin kannanottoihin, niitä ei ollut pidettävä nuorisolaissa ja -asetuksessa säädettyinä tulosperusteita kuvaavina selvityksinä. Oikeuskansleri totesi ministeriön asiaan osallisten virkamiesten menetelleen lainvastaisesti perustaessaan päätöksensä muun ohella järjestön esittämiin poliittisiin kannanottoihin ja jättäessään kuulematta järjestöä kyseisistä kannanotoista, joilla oli ollut vaikutusta ministeriön päätökseen.

Oikeuskansleri saattoi kristillisiä nuorisojärjestöjä koskevasta avustusharkinnasta esittämänsä käsityksen opetus- ja kulttuuriministeriön asiaan osallisten virkamiesten tietoon ja lähetti sen tiedoksi myös entiselle kulttuuri- ja urheiluministerille, kansanedustaja Paavo Arhinmäelle.

Oikeuskansleri kiinnitti opetus- ja kulttuuriministeriön virkamiesten huomiota vastaisen varalle nuorisolaissa ja -asetuksessa säädettyihin yleisavustusten myöntämisessä noudatettaviin perusteisiin sekä hallintolain säännöksiin asianosaisen kuulemisesta ja päätösten perustelemisesta.

Nuorisolain uudistaminen on oikeuskanslerin tietojen mukaan opetus- ja kulttuuriministeriössä valmisteilla. Oikeuskansleri totesi pitävänsä asian käsittelyssä tekemiensä havaintojen perusteella lainsäädännön selkeyttämistä perusteltuna.