Hyppää sisältöön

Yhdenvertaisuus- ja tasa-arvolautakunnan pitkät käsittelyajat

Diaarinumero: OKV/576/10/2020
Antopäivä: 14.7.2020
Ratkaisija: apulaisoikeuskansleri
Kohde: muu oikeusministeriön hallinnonala
Toimenpide: käsitys

Apulaisoikeuskansleri kiinnitti yhdenvertaisuus ja tasa-arvolautakunnan huomiota sen velvollisuuteen käsitellä asiat viivytyksettä.

Kantelija arvosteli yhdenvertaisuus- ja tasa-arvolautakunnan käsittelyaikoja. Oikeusministeriön lausunnon mukaan lautakunnan toimintaan vaikuttivat vuonna 2019 henkilöstön poissaolot ja muun muassa vesivahinko, joiden vuoksi ruuhkan purku ei toteutunut suunnitellusti. Lautakunnan selvityksen mukaan asiamäärän kasvusta huolimatta se ei ole saanut jo valmiiksi vähäisiin resursseihinsa ajoissa lisäystä. Merkittävästi kasvaneeseen asiamäärään sekä monien asioiden tärkeyteen ja vaikeuteen nähden lautakunnan resurssit ovat ilmeisen riittämättömät. Vuonna 2020 käsittelyajat tulevat pidentymään myös koronavirusepidemiasta aiheutuneista poikkeusolojen rajoittamistoimenpiteistä johtuen. Oikeusministeriön mukaan yli vuoden keskimääräistä käsittelyaikaa voidaan pitää liian korkeana lautakunnalle, jonka tarkoituksena on toimia matalan kynnyksen oikeusturvaelimenä. Oikeusministeriö selvittää vaihtoehtoja lautakunnan resurssien edelleen vahvistamiselle käsittelyaikojen lyhentämiseksi. 

Apulaisoikeuskanslerin mukaan laillisuusvalvonnassa ei lähtökohtaisesti ole pidetty asioiden viipymiselle hyväksyttävänä syynä resurssien vähäisyyttä, vaan on katsottu, että viranomaisen tulee tehokkaalla työnjohdolla, työnteon organisoinnilla ja toimintatapojen kehittämisellä sekä muilla käytettävissään olevilla työnkulkua parantavilla keinoilla vaikuttaa käsittelyaikojen pitämiseen kohtuullisena. Yli vuoden keskimääräistä käsittelyaikaa voidaan pitää liian pitkänä yhdenvertaisuus- ja tasa-arvolautakunnalle. Kantelijan mainitseman asian käsittely oli kestänyt yli kaksi vuotta ja viivästynyt lautakunnassa. Lautakunnasta saadun tiedon mukaan asiaa ei ollut ratkaistu 16.7.2020 mennessä. 

Käsittelyajat lautakunnassa olivat olleet kohtuuttoman pitkät ja asioiden käsittely oli lautakunnassa viivästynyt. Apulaisoikeuskansleri oli jo 20.6.2019 (vastaus; OKV/1933/1/2018) arvioinut lautakunnan käsittelyaikoja ja todennut, että oikeusturvan toteutumisen kannalta on huolestuttavaa, että yhdenvertaisuus- ja tasa-arvolautakunnan käsittelyajat ovat ainakin lautakunnan oman käsityksen mukaan entisestään pitenemässä. 

Kantelijan asian viivästymisen laillisuusvalvonnallisessa arviossa otettiin huomioon lautakunnan työhön vaikuttaneita poikkeuksellisia seikkoja. Asian tarkemmaksi seuraamiseksi oikeusministeriötä pyydettiin selvittämään yhdenvertaisuus- ja tasa-arvolautakunnan asioiden käsittely- ja vireilläoloaikoja, viipymisen syitä samoin kuin lausunnossa esitettyjen toimenpiteiden vaikutuksia käsittelyaikoihin sekä mahdollisia muita toimenpiteitään käsittelyaikojen pitämiseksi kohtuullisina. Edelleen oikeusministeriötä kertomaan selvityksessään covid-19-epidemian vaikutuksista lautakunnan käsittelytilanteeseen.