Hyppää sisältöön

Viranomaisen tulee huolehtia siitä, että henkilöstö tuntee julkisuuslain riittävän hyvin

Diaarinumero: OKV/945/1/2016
Antopäivä: 14.5.2017
Ratkaisija: apulaisoikeuskanslerin sijainen
Kohde: muu sisäministeriön hallinnonala
Toimenpide: käsitys

Apulaisoikeuskanslerin sijainen kiinnitti elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen (ely-keskus) sekä ely-keskusten ja työ- ja elinkeinotoimistojen kehittämis- ja hallintokeskuksen (KEHA-keskus) huomiota velvollisuuteen vastata tietopyyntöihin viivytyksettä.

Kantelija ei ollut saanut ely-keskukselta pyytämiään tietoja julkisuuslaissa säädetyssä määräajassa eli kahdessa viikossa vaan vasta yli kolmen kuukauden kuluttua ensimmäisen tietopyynnön esittämisestä. Tietopyynnön käsittelyä koskeviin tiedusteluihin ei ollut vastattu ollenkaan. Selvityksen mukaan käsittelyn viivästymiseen oli vaikuttanut se, ettei tietopyyntöä ollut tunnistettu julkisuuslain mukaiseksi tietopyynnöksi.

Apulaisoikeuskanslerin sijaisen mukaan tietopyynnön käsittelyssä ei ollut menetelty julkisuuslain ja hallintolain mukaisella tavalla. Hän totesi, että viranomaisen vastuulla on huolehtia siitä, että sen palveluksessa olevat henkilöt ovat vähintään perustasoisesti tietoisia siitä, miten heidän tulee menetellä tietopyyntöjen käsittelyssä ja tiedusteluihin vastaamisessa.