Hyppää sisältöön

Viisumiasioiden muutoksenhaun uudistaminen

Diaarinumero: OKV/61/20/2018
Antopäivä: 20.8.2018
Ratkaisija: oikeuskansleri
Kohde: valtioneuvosto tai ministeriö
Toimenpide: lausunto

Oikeuskansleri antoi lausunnon ulkomaalaislain muuttamisesta. Lausunnossaan hän kiinnitti erityisesti huomiota ehdotuksiin muuttaa viisumiasioiden oikaisuvaatimusmenettely maksulliseksi sekä säilyttää perhesiteen selvittämiseksi kerättävät DNA-tunnisteet ja testitulokset asian ratkaisemisen jälkeen.

Lakiehdotuksen tavoitteena ilmoitettiin olevan oikeusturvan vahvistaminen viisumiasioiden muutoksenhakua tehostamalla. Ehdotusta oikaisuvaatimuksen muuttamisesta maksulliseksi ei kuitenkaan ollut perusteltu riittävästi ottaen huomioon oikaisuvaatimusmenettelyn tarkoitus tuomioistuinkäsittelyä kevyempänä ja nopeampana keinona oikaista ilmeiset ja selvät virheet hallinnon sisäisesti. Perusteluja tuli täydentää myös niiltä osin kuin ehdotettiin, että oikaisuvaatimus raukeaisi, ellei oikaisuvaatimuksen käsittelymaksua olisi suoritettu kohtuullisessa ajassa. Oikaisuvaatimuksesta perityn maksun palauttaminen olisi esitysluonnoksen perustelujen mukaan mahdollista, mikäli oikaisuvaatimukseen tai myöhemmin valitukseen tehtäisiin hakijalle myönteinen päätös. Maksun palauttamista koskeva menettely ei oikeuskanslerin mukaan voi kuitenkaan jäädä pelkästään lakiehdotuksen perustelujen varaan.

DNA-tunnisteiden ja testitulosten säilyttämisen vaikutuksia tutkimukseen osallistuneiden oikeusturvaan ja erityisesti yksityisyyden suojaan ei ollut esitysluonnoksessa pohdittu. Jatkovalmistelussa tuli oikeuskanslerin mukaan selvittää ehdotetun muutoksen yhteensopivuus myös uudistuvan tietosuojasääntelyn kanssa. Aiemmassa tutkimuksessa saadun DNA-tunnisteen käyttämiseen tulisi lakiehdotuksen perustelujen mukaan pyytää kirjallisesti lupa asiakkaalta, mutta tästä ei ollut mainintaa ehdotetussa säännöksessä.