Hyppää sisältöön

Viipyminen ja käsittelyaika arvion antaminen

Diaarinumero: OKV/1901/1/2018
Antopäivä: 18.10.2019
Ratkaisija: apulaisoikeuskansleri
Kohde: erityistuomioistuin
Toimenpide: käsitys

Apulaisoikeuskansleri kiinnitti vakuutusoikeuden ja vakuutusoikeustuomarin vakavaa huomiota perustuslain säännökseen jokaisen oikeudesta saada asiansa käsitellyksi asianmukaisesti ja ilman aiheetonta viivytystä ja Euroopan neuvoston ihmisoikeussopimuksen säännökseen jokaisen oikeudesta oikeudenkäyntiin kohtuullisessa ajassa. Lisäksi apulaisoikeuskansleri kiinnitti vakuutusoikeustuomarin huomiota käsittelyaika-arvion antamista koskevan hallintolainkäyttölain säännöksen tarkoitukseen ja säännöksen noudattamiseen.

Kantelijan tapaturma-asiaa koskevan valituksen käsittely oli kestänyt vakuutusoikeudessa 5 vuotta ja 10 kuukautta. Vakuutusoikeus oli todennut käsittelyn viivästyneen ja määrännyt valtion maksamaan kantelijalle hyvitystä oikeudenkäynnin viivästymisestä. Apulaisoikeuskansleri totesi kantelijan asian käsittelyajan olleen kohtuuttoman pitkä, ja hän katsoi käsittelyn viivästyneen aiheettomasti. Viivästys oli loukannut kantelijan perus- ja ihmisoikeutena turvattua oikeutta saada asiansa käsitellyksi kohtuullisessa ajassa ja ilman aiheetonta viivytystä. Vakuutusoikeus oli siten laiminlyönyt velvollisuutensa asian käsittelyssä. Viivästymisen taustalla olleiden seikkojen vuoksi apulaisoikeuskansleri kuitenkin katsoi riittäväksi laillisuusvalvonnalliseksi toimenpiteeksi vakavan huomion kiinnittämisen edellä mainittuihin säännöksiin.

Apulaisoikeuskansleri viittasi vakuutusoikeuden ylituomarin ja osaston johtajan vastuuseen vakuutusoikeuden tuloksellisuudesta ja toimintakyvystä, ja pyysi vakuutusoikeutta ilmoittamaan oikeuskanslerinvirastoon, mihin toimenpiteisiin se on ryhtynyt tai aikoo ryhtyä tapaturma-asioiden käsittelyn viivytyksettömyyden varmistamiseksi jatkossa. Hän pyysi samassa yhteydessä vakuutusoikeutta toimittamaan tiedon 1.9.-31.12.2019 ratkaistujen tapaturma-asioiden käsittelyajoista.

Kantelija oli lisäksi useita kertoja tiedustellut arviota asiansa käsittelyajasta vakuutusoikeudelta. Hänelle toistuvasti annetut arviot asiansa ratkaisuajankohdista olivat jääneet toteutumatta.  Apulaisoikeuskansleri totesi, että käsittelyaikaa koskevan arvion tarkoituksena on, että asianosainen saa realistisen käsityksen asiansa käsittelyyn kuluvasta ajasta. Kantelijan tapauksessa säännöksen tarkoitus oli jäänyt toteutumatta.