Hyppää sisältöön

Vierailukielto terveydenhuollon yksikössä

Diaarinumero: OKV/1839/10/2020
Antopäivä: 29.4.2022
Ratkaisija: apulaisoikeuskanslerin sijainen
Kohde: terveydenhuolto
Toimenpide: käsitys

Apulaisoikeuskanslerin sijainen kiinnitti Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän huomiota tarkkuuteen tartuntatautilain soveltamisessa samoin kuin niiden henkilöiden oikeuksien turvaamiseen, joihin lain perusteella tehtyjen päätösten ja toimenpiteiden vaikutukset kohdistuvat. Hän kiinnitti huomiota myös siihen, että kuntayhtymän viestinnän tulee olla ymmärrettävää ja selkeää. 

Kuntayhtymän vs. hallintoylilääkäri oli tehnyt päätöksen palveluyksikön karanteenista tartuntatautilain tilojen sulkemista koskevan säännöksen perusteella. Päätöstä koskevan tiedotteen ja kuntayhtymän asiassa antaman selvityksen perusteella kysymys ei näyttänyt olleen lainkohdan tarkoittamasta tilojen sulkemisesta, vaan palveluyksikköön määrätystä vierailukiellosta. Koska päätöksen perusteena ollut lainkohta ei ollut vierailukiellon asettamista mahdollistanut, oli asiassa jäänyt epäselväksi, mihin se oli perustunut.  

Siltä osin kuin kielto mahdollisesti oli perustunut asukkaille henkilökohtaisesti annettuihin muutoksenhakukelpoisiin karanteenipäätöksiin ja niissä määrättyihin rajoituksiin, ei asiassa ollut syytä arvostella kuntayhtymän menettelyä. Kun vierailukielto kuitenkin oli ylittänyt kyseisten henkilökohtaisten päätösten voimassaoloajan, ei kielto näyttänyt ainakaan koko kuntayhtymän ilmoittamalta ajalta niidenkään perusteella perustuneen lakiin ja sen perusteella annettuihin päätöksiin. Vaikka kyseinen henkilökohtaisten päätösten voimassaoloajan ylittänyt aika oli ollut lyhyt, oli menettely kuitenkin kohdistunut asukkaiden perus- ja ihmisoikeuksiin ja loukannut heidän oikeuksiaan.

Palveluyksikön tilannetta koskeva tiedote ei ollut kuntalain kunnan viestintää ja hallintolain hyvää kielenkäyttöä kokevissa säännöksissä asetettujen vaatimusten näkökulmasta täysin onnistunut. Tiedotteesta ei selkeästi ilmennyt, mihin palveluyksikköä koskeva vierailukielto oli perustunut. Lisäksi vierailukiellon voimassa olosta ilmoitettu oli poikennut asiassa tehdyistä viranomaispäätöksistä.