Hyppää sisältöön

Videotallennustyöryhmän mietintö: Suullisen todistelun vastaanottaminen tallenteelta

Diaarinumero: OKV/2871/21/2020
Antopäivä: 26.1.2021
Ratkaisija: oikeuskansleri
Kohde: valtioneuvosto tai ministeriö
Toimenpide: lausunto

Oikeuskansleri antoi lausunnon työryhmän mietinnöstä, joka koski käräjäoikeudessa vastaanotettavan suullisen todistelun tallentamista. Hän piti mietinnössä esitettyjä tavoitteita tärkeinä ja yhtyi näiltä osin esitettyihin näkemyksiin. Ehdotettu menettely parantaisi rikoksen uhrin asemaa, koska ehdotuksen mukaan asianomistajien ei yleensä tarvitsisi saapua henkilökohtaisesti muutoksenhakutuomioistuimeen ja kohdata siellä vastaajaa uudelleen, elleivät he sitä haluaisi. Ehdotetun menettelyn voidaan katsoa edistävän oikeudenmukaisen oikeudenkäynnin vaatimusta joutuisuuden ja oikeudenkäynnin kustannusten näkökulmasta sekä lisäävän oikeusvarmuutta ja siten oikeusturvaa.  

Oikeuskanslerin näkemyksen mukaan ehdotetut asian jäsennellyn käsittelyn varmistamiseen liittyvät muutosehdotukset oikeudenkäymiskaaren sekä oikeudenkäynnistä rikosasioissa annetun lain säännöksiin olivat kannatettavia. Myös suullisen valmistelun ja kirjallisen yhteenvedon käytön lisäämiseen rikosasioissa liittyvät oikeudenkäynnistä rikosasioissa annetun lain säännösten muutokset olivat kannatettavia. Materiaalisen prosessinjohdon ja hyvän valmistelun merkitys sekä hyvä todistajankuulustelu käräjäoikeudessa korostuivat uudistuksessa ja tähän oli kiinnitettävä varsinkin toimeenpanossa erityistä huomiota.

Oikeuskansleri totesi, että jatkovalmistelussa tulisi vielä tarkemmin arvioida henkilötodistelun tallentamisen käytännön toteutumista käräjäoikeuksissa sekä avustavan henkilökunnan määrän ja osaamisen riittävyyttä muun muassa taloudellisten vaikutusten arvioinnin näkökulmasta.

Oikeuskansleri piti tärkeänä, että tuomioistuimille varataan riittävästi aikaa valmistautua ehdotetun menettelyn käyttöönottoon sekä uuteen tallennusjärjestelmään perehtymiseen. Ottaen huomioon mietinnössä todettu viive tallennusjärjestelmän valmistumisesta sen yleistymiseen riita- ja hakemusasioissa, oikeuskansleri katsoi, että järjestelmän käyttöön ottamiseen rikosasioissa varattua puolen vuoden siirtymäaikaa voidaan pitää liian lyhyenä.

Turvatarkastuksista tuomioistuimissa annettuun lakiin ehdotetut muutokset siitä, että turvatarkastus voitaisiin tehdä myös sen varmistamiseksi, ettei henkilö joka saapuu tuomioistuimeen katsomaan käräjäoikeudessa tehtyä kuva- ja äänitallennetta, kykenisi kuvaamaan ja levittämään tallennetta oikeudettomasti ja siten loukkaamaan tallenteella esiintyvän henkilön yksityisyyttä ja että kuvan tallentamiseen soveltuvan välineen löytäminen turvatarkastuksessa on edellytys sille, että se voitaisiin ottaa pois, olivat kannatettavia ja tarpeellisia. Ehdotetun sääntelyn toimivuuden kannalta oli hyvä, että kuvan tallentamiseen soveltuvalla välineellä tarkoitettaisiin mitä tahansa välinettä, jolla on mahdollista tallentaa kuvaa. Oikeuskansleri totesi, että jatkovalmistelussa tulisi vielä pohtia sitä, olisiko oikeudenkäynnin julkisuudesta yleisissä tuomioistuimissa annettuun lakiin tarpeen lisätä säännös, joka kieltäisi katsottavan tallenteen tai sen osan tallentamisen ottaen huomioon tekniikan kehittyminen tulevaisuudessa ja sen, että jatkossa muun muassa älyranneke tulee riittämään tallentamiseen.